شرکت متخصصان پژوهشگاه استاندارد در اجلاسیه آنلاین کاشتنی های جراحی

چهلمین اجلاسیه کمیته بین المللی ISO / TC 150 با موضوع کاشتنی های جراحی، به صورت مجازی و با حضور نمایندگان کشور های عضو و همچنین نمایندگان کشورمان، سید شهاب معینیان سرپرست گروه پژوهشی مهندسی پزشکی و سینا یوسفی صدر (دبیر کمیته متناظر ) از کارشناسان متخصص گروه پزوهشی مهندسی پزشکی پژوهشگاه استاندارد برگزار شد. در این اجلاسیه نمایندگان تخصصی بیست و پنج کشور عضو کمیته فنی حضور داشتند که  بحث و تبادل نظر روی مباحث مختلف از جمله پیشنویس های در حال تدوین استانداردهای بین المللی و برنامه های در دست اقدام در تدوین استانداردهای جدید، موضوعات علمی- فنی و اجرایی مرتبط با کارگروه های زیر مجموعه کمیته فنی، نحوه مشارکت کشورهای عضو و مشاهده گر، ایراد سخنرانی مدیران کمیته های فرعی و همچنین اقدامات صورت گرفته در خصوص کمیته های فرعی و بررسی پیشنهادات صورت گرفت. بر اساس جلسه فوق پیشنویس های بررسی شده گروه های مختلف این کمیته فنی  جهت اظهار نظر به کشورهای عضو ارسال خواهد شد. 

همچنین در خصوص برگزاری مشترک اجلاسیه بعدی با سایر کمیته‌های فرعی این کمیته فنی توافق حاصل شد. 

کشور ایران در کمیته فنی  ISO /TC 150   موضوع کاشتنی های جراحی، به عنوان عضو "مشارکت کننده فعال (P)"  می باشد و دبیرخانه آن در گروه پژوهشی مهندسی پزشکی پژوهشگاه استاندارد می باشد.  

۲۲ آذر ۱۴۰۰ ۰۸:۰۱
تعداد بازدید : ۴۰۲