نحوه تدوین و چگونگی استاندارد ملی ایران شماره 5

محتوی دوره:

  • ماهیت استاندارد ملی 
  • قالب کلی استانداردهای ملی 
  •  نحوه تدوین IDENTICAL معادل یکسان
  •  تحوه تدوین MODIFICATION ترجمه تغییر یافته(
  •  نحوه تدوین ENDORSEMENT تنفیذ
  •  شیوه نگارش فرمولها 
  •  نحوه ارجاع به بندهای استاندارد و ارجاع به استانداردهای دیگر 
  •  مراجع الزامی (شیوه نگارش مراجعی که به صورت الزامآور در استاندارد به آنها ارجاع داده شده است)
استاندارد5
۱۰ بهمن ۱۴۰۰ ۱۱:۴۳
تعداد بازدید : ۱,۰۴۸