ترجمه کتاب توسط عضو هیات علمی پژوهشگاه استاندارد

کتاب رویدادهای افزایش تنوع زیستی، ترجمه بهزاد سعیدی رضوی، عضو هیات علمی پژوهشگاه استاندارد و برخی همکاران سایر موسسات، توسط انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین چاپ شده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

این کتاب به بررسی علمی افزایش تنوع زیستی در انشعابات تکاملی پرداخته و مثال های بسیار قابل درکی را ارائه نموده است. در این کتاب به پدیده انشعاب تکاملی همانگونه که در آثار فسیلی مشاهده میگردد، پرداخته شده است. نگارنده این وقایع را از طریق تجزیه و تحلیل نمونه های مشخص و با استفاده از داده های دیرینه شناسی فعلی و گذشته، بررسی میکند. تنوع زیستی شامل مجموعه ای وسیع از رویدادها و وقایع ناگهانی است. بطوریکه تکامل و انقراض تنها بخشی از آن قلمداد میشودو مثال های تصویری در این کتاب، موارد شناخته شده ای از انشعابات تکاملی در آثار فسیلی محسوب میشود. در این کتاب، نویسنده مقدمه ای کلی از تنوع زیستی را ارائه داده و سپس آثار فسیلی را با جزئیات بیشتر از طریق مثال های مشخص تجزیه و تحلیل میکند. کتاب مورد معرفی به عنوان مقدمه ای موثر بر پدیده های متنوع محیط زندگی، برای مخاطبانی که به علم دیرینه شناسی به طور خاص علاقه دارند و همچنین برای دانشجویان دانشگاهی که میتوانند از توضیحات و مسائل مربوط به این موضوعات متنوع بیولوژیکی در سطح جهان و نحوه برخورد با این مسائل در دیرینه شناسی بهره ببرند در چهار بخش مجزا ارائه شده است.

این کتاب ترجمه‌ای از کتاب انگلیسی زبان تالیف پاسکال نژ استاد دانشگاه بورگالدی فرانسه است که توسط انتشارات وایلی چاپ شده وجزو منابع درسی آن دانشگاه می‌باشد.

۲۳ بهمن ۱۴۰۰ ۰۷:۴۵
تعداد بازدید : ۳۷۵