راه اندازی آزمایشگاه باقیمانده آفت کش ها در فراورده‌های کشاورزی

هر ماده‌ای که به منظور پیشگیری، نابودی، دور کردن، تنظیم یا کنترل آفات بکار می رود، آفت کش نام دارد. بسیاری از آفت‌کش‌ها، تهدید جدی برای سلامتی انسان، حیوان و محیط زیست (از طریق ورود به آب های سطحی، زیرزمینی و خاک) می باشند. در بیشتر کشورهای جهان، مرز بیشینه باقیمانده آفت کش ها (MRL) در محصولات کشاورزی به منظور حفظ سلامت مصرف کنندگان، ترغیب عملیات مناسب کشاورزی در کاربرد حشره کش ها، قارچ کش ها، علف کش ها و سایر مواد آگروشیمیایی تعیین و تدوین می شوند. مرزبیشینه مانده آفت کش ها، همچنین به عنوان استانداردی برای تجارت بین المللی مواد غذایی می باشد و به خریدار نشان می دهد که مصرف آفت کش بیش از حد لازم برای مبارزه موثر با آفات نبوده است.

در سال های 1395 و 1396 مجموعه استانداردهای مرز بیشینه مانده آفت کش ها در محصولات کشاورزی (8 استاندارد ملی) به روش ارزیابی ریسک برای 230 آفت کشِ ثبت شده در کشور، توسط پژوهشگاه استاندارد و با همکاری سایر سازمان های مسئول تدوین شده است و درحال حاضر در دست بازنگری می باشد. با توجه به نقش حاکمیتی سازمان ملی استاندارد و لزوم اندازه گیری باقیمانده آفت کش ها در محصولات کشاورزی، فضای فیزیکی آزمایشگاه بازسازی و با دستگاه GC-MS و سایر دستگاهها جهت آماده سازی نمونه تجهیز شد.

 با تلاش و اهتمام همکاران متخصص پژوهشکده صنایع غذایی و فراورده های کشاورزی پژوهشگاه، روش آزمون اندازه گیری باقیمانده آفت کش ها طبق استاندارد ملی ایران به شماره 17026 با عنوان "مواد غذایی با منشاء گیاهی- اندازه گیری میزان باقی مانده آفت کش ها به روش کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی- و یا کروماتوگرافی مایع - طیف سنجی جرمی متوالی پس از استخراج - جداسازی استونیتریلی و پاکسازی با فاز جامد پخشی (dispersive) -روش کچرز-روش آزمون" برای اندازه گیری 160 آفت کش در محصولات کشاورزی راه اندازی شد. مراحل راه اندازی روش آزمون شامل: تعیین روش آزمون به همراه تعیین حد تشخیص و حد اندازه گیری، رسم منحنی کالیبراسیون، تصدیق روش و تایید روش بوسیله آزمون نمونه های مجهول، می باشند.  

۸ اسفند ۱۴۰۰ ۰۷:۴۷
تعداد بازدید : ۵۸۰