راه اندازی مجله انگلیسی پژوهشگاه استاندارد

نظر به راه اندازی مجله انگلیسی زبان پژوهشگاه استاندارد با عنوان:

 Advances in the Standards and Applied Sciences  

از متخصصان و پژوهشگران دعوت می شود با مراجعه به آدرس Journal.standard.ac.ir نسبت به ارسال مقاله مطابق فرمت و در چارچوب دامنه کاری مجله، در سامانه ارسال مقالات، اقدام نمایند. آدرس الکترونیکی سردبیر نشریه نیز به شرح ذیل می باشد:

editor@standard.ac.ir

مقالات قابل قبول شامل نتایج تحقیقات و بررسی و همچنین مقالات مروری در ارتباط با تمام علوم فنی و مهندسی، پایه، کیفیت، اندازه شناسی، سیستم های استاندارد، نوآوری، خدمات و .. با نگرش بر ارتباط موضوع با استاندارد و بهبود کیفیت می باشد.

۱۸ اسفند ۱۴۰۰ ۱۴:۱۷
تعداد بازدید : ۵۸۳