دوره آموزشی مدیریت ریسک

دوره آموزشی مدیریت ریسک

 

محتوی دوره :

تعریف ریسک و عدم قطعیت
مدیریت ریسک
شناسایی و ارزیابی ریسک
آشنایی با روش های ارزیابی ریسک
آشنایی با استانداردهای مرتبط
انواع اقدامات کنترلی
کارگاه  مدیریت ریسک

دوره آموزشی مدیریت ریسک

۸ شهریور ۱۴۰۱ ۱۰:۰۰
تعداد بازدید : ۳۷۳