دوره آموزشی معیار مصرف انرژی در تولید

دوره آموزشی معیار مصرف انرژی در تولید

محتوی دوره:

.استاندارد های تعیین معیار مصرف انرژی

.فرآیند انطباق با استانداردهای تعیین .معیار مصرف انرژی

بازرسی انرژی

.مراحل اجرای تعیین معیار مصرف انرژی(بازرسی انرژی)

دوره آموزشی معیار مصرف انرژی
۸ شهریور ۱۴۰۱ ۱۴:۲۳
تعداد بازدید : ۵۲۱