دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت

دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت

محتوای دوره

مفهوم عدم قطعیت و انواع آن
مفهوم خطا و انواع آن
آشنایی با مفاهیم آماری و تجزیه و تحلیل آماری
آشنایی با توابع توزیع
محاسبه عدم قطعیت بااساس نتایج مقایسات بین آزمایشگاهی
ترکیب مولفه ها
روش کراکتن از طریق اکسل دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت
۱ آبان ۱۴۰۱ ۱۰:۳۹
تعداد بازدید : ۴۵۶