دوره آموزشی ارزیابی، تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا(استانی و ملی)

دوره آموزشی ارزیابی، تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا(استانی و ملی)

 

محتوای دوره:

آشنایی با نظام های استاندارد سازی، تایید صلاحیت و ارزیابی انطباق (CBها وABها)
مقدمهوتاریخچهعلمبازرسی،اصولبازرسی
تعاریف، اصطلاحات و مفاهیم مرتبط با بازرسی
آشنایی با استانداردISO/IEC17020
انواع شرکت های بازرسی(کالا-فنی)
تشریح الزامات عمومی دستورالعمل732/517(استانی و ملی)
آیین نامه تاییدصلاحیت شرکت های بازرسی (استاندارد-صمت)و قوانین و مقررات
تشریح الزاماتاختصاصیدستورالعمل732/517(استانی و ملی)
فلوچارت تاییدصلاحیتو تمدیدشرکت های بازرسی کالا (استانی و ملی)
دامنه و زمینه های تخصصی برای بازرسی کالا و الزامات آنها(استانی و ملی)
فرآیندرسیدگی به تخلفاتشرکت های بازرسی استانی و ملی
کارگاه انجام موردی چک لیست بازرسیکالا
کارگاه نحوه بررسی برگه خوداظهاری و اقدامات دبیرخانهدوره آموزشی ارزیابی ،تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا (استانی و ملی )

۹ آذر ۱۴۰۱ ۰۹:۱۷
تعداد بازدید : ۲۵۲