اصول و فنون بازرسی کالا

اصول و فنون بازرسی کالا

 

محتوای دوره :

اصول بازرسی

تعاریف و مفاهیم اصلی

انواع بازرسی

قوانین و مقررات انواع بازرسی در ایران

اصول و مفاهیم صدور گواهی بازرسیاصول و فنون بازرسی کالا

۹ آذر ۱۴۰۱ ۱۰:۲۴
تعداد بازدید : ۳۸۶