دوره آموزشی بازرسی خودروهای دوگانه سوزبر اساس استانداردهای 6792-9426-9747

دوره آموزشی بازرسی خودروهای دوگانه سوزبر اساس استانداردهای 6792-9426-9747

 

محتوای دوره:

آشنایی با خودروهای CNG

آ    آشنایی با انواع سوخت های فسیلی از قبیلLPG,CNG
    آشنایی با مخازن بدون درز
    آشنایی با الزامات استانداردهای بازرسیCNG( براساس استانداردهای 9747-6792-9426

دوره آموزشی بازرسی خودروهای دوگانه سوزبر اساس استانداردهای 6792-9426-9747

۹ آذر ۱۴۰۱ ۱۲:۵۶
تعداد بازدید : ۲۲۶