چاپ اولین شماره نشریه علمی تخصصی پژوهشگاه استاندارد

اولین شماره نشریه علمی تخصصی پژوهشگاه استاندارد با عنوان “Advances in the Standards and Applied Sciences” با 6 مقاله به زبان انگلیسی در پاییز 1401 پس از طی فرآیندهای ارزیابی و صفحه آرایی با دریافت DOI منتشر شد.

اولین شماره نشریه علمی تخصصی پژوهشگاه استاندارد با عنوان  “Advances in the Standards and Applied Sciences”  با 6 مقاله به زبان انگلیسی در پاییز 1401 پس از طی فرآیندهای ارزیابی و صفحه آرایی با دریافت DOI منتشر شد. همچنین اقدامات اولیه در جهت استاندارد سازی و ارتقای سطح کیفی نشریه به منظور عضویت در اسکاپوس و سایر مراجع معتبر علمی صورت گرفته و تلاش خواهد شد تا در پایان سال اول با ایجاد زیرساخت ها و استانداردهای لازم، شرایط برای عضویت در مراجع علمی مذکور مهیا گردد.

مقالاتی که در نشریه مذکور چاپ می شوند، شامل نتایج تحقیقات و بررسی و همچنین مقالات مروری در ارتباط با تمام علوم فنی و مهندسی، پایه، کیفیت، اندازه شناسی، سیستم های استاندارد، نوآوری، خدمات و .. با نگرش بر ارتباط موضوع با استاندارد و بهبود کیفیت می باشد.

متخصصان و کارشناسان می توانند با مراجعه به تارنمای پژوهشگاه استاندارد، بخش نشریه تخصصی به آدرس الکترونیکی Journal.standard.ac.ir نسبت به ارسال مقاله طبق فرمت ارائه شده در سامانه به صورت الکترونیکی اقدام نمایند.

بدیهی است که شناساندن سازمان استاندارد و پژوهشگاه به جامعه علمی کشور و بخشی از جامعه بین الملل و استفاده از ظرفیت مجله برای توسعه فرهنگ استاندارد، امکان جلب همکاری اعضای هیات علمی دانشگاههای کشور و ترغیب ایشان به فعالیت علمی در زمینه استاندارد، از جمله فرصتها و ظرفیت هایی هستند که توسط این نشریه فراهم خواهند شد. اطلاعات مربوط به مقالات چاپ شده در اولین شماره فصلنامه به شرح زیر است:

 Implementation of Blockchain Standards for Compliance and Trust in Medical Implants Supply Chain

Fereshteh Azadi Parand; Ali Tavakoligolpaygani


An experimental study on the thermophysical properties of Al2O3-TiO2/ Ethylene Glycol-Water hybrid nanofluid at different concentrations and temperatures

Nasim Nayebpashaee


Biodegradable colorimetric sensor based on starch/Alizarin Red S for naked-eye detection of free formaldehyde content in hair care products

Farnaz Movahedi; Maryam Ezoddin; Laleh Adlnasab; Mozhgan Aminpoor


Effect of type and dosage of alkaline activators on the mechanical properties of alkali-activated slag concrete complied with ASTM C150

Sara Ahmadi


Experimental study and comparative assessment on heat stabilized UPVC parts based on alternative standard test methods

Mahroo Khaleghi


Comparing of two different detection methods (HPLC and LC-MS/MS) for the determination and confirmation of ochratoxin A in liquorice extract powder

Mohammad Hossein Shojaee AliAbadi; Rouhollah Karami Osboo; Mansooreh Mazaheri

رسانه جدید

۱۱ بهمن ۱۴۰۱ ۱۳:۱۲
تعداد بازدید : ۵۸۹