چاپ کتاب تضمین ایمنی و کیفیت مواد غذایی-راهنمای تقویت سیستم‌های ملی کنترل مواد غذایی

کتاب «تضمین ایمنی و کیفیت مواد غذایی-راهنمای تقویت سیستم‌های ملی کنترل مواد غذایی» توسط انوشه رحمانی و منصوره مظاهری از اعضای هیات علمی و کارشناسان پژوهشگاه استاندارد به چاپ رسید.
کتاب «تضمین ایمنی و کیفیت مواد غذایی-راهنمای تقویت سیستم‌های ملی کنترل مواد غذایی» که ترجمه راهنمای شماره 76 سازمان غذا و کشاورزی (FAO) سال 2003، ISBN 92-5-104918-1 می‌باشد؛ توسط انوشه رحمانی و منصوره مظاهری از اعضای هیات علمی و کارشناسان پژوهشگاه استاندارد به چاپ رسید. این کتاب به‌منظور توانمندسازی مقامات ملی ذی‌صلاح، به‌ویژه برای بهبود سیستم‌های کنترل مواد غذایی کشورهای در حال‌ توسعه، تهیه‌ شده‌است و حاوی اطلاعات مهمی درباره پیاده‌سازی و اجرای سیستم کنترل مواد غذایی، با رویکرد پیشگیرانه و بر پایه ارزیابی ریسک می‌باشد و هنوز به عنوان یک راهنما برای مسئولین تضمین ایمنی و کیفیت موادغذایی در سطح ملی، ارائه شده توسط سازمان بین‌المللی خوارو بار و کشاورزی ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی توصیه می‌شود.
در اغلب کشورها، مسئولیت کنترل مواد غذایی بین نهادها و یا وزارتخانه‌های مختلف با نقش‌های متفاوت تقسیم‌ می‌شود که در نتیجه‌ی موازی کاری در فعالیت‌های مربوط به تنظیم مقررات توسط این ارگان‌های مسئول، ناهماهنگی‌هایی ایجاد می‌گردد. این راهنما، اطلاعاتی را برای نهادهای دولتی، به‌ منظور کمک به توسعه سیستم‌های ملی کنترل مواد غذایی، ترویج همکاری‌های کارآمد بین تمام بخش‌های درگیر در مدیریت و کنترل ایمنی و کیفیت مواد غذایی و توسعه و تقویت ارتباطات مؤثر متقابل، بین نهادها و موسسه‌های دولتی مشغول در امر کنترل مواد غذایی و سایر ذی‌نفعان، به‌ویژه صنایع غذایی و گروه‌های مصرف‌کننده، ارائه می‌دهد. همچنین در بخش‌هایی از کتاب با بیان خلاصه‌ای از توافقنامه‌های بهداشتی و بهداشت نباتی (SPS) و موانع فنی تجاری (TBT)، حفظ حقوق کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی جهت اجرای اقدامات حفاظتی برای حیات و سلامت انسان، دام و گیاه و نیز الزامات مقررات فنی فرآورده‌های وارداتی، تصریح و در پایان به تشریح نمونه‌هایی از سیستم‌های ملی کنترل مواد غذایی می‌پردازد.

۱۰ شهریور ۱۳۹۷ ۰۵:۰۶
6429ED7B-CC2E-4255-9B5B-A94E009E3519 |
تعداد بازدید : ۸۱۶