برگزاری دوره آموزشی آشنایی با استاندارد 5 برای دبیران پروژه استانداردسازی قطعات خودرو

با توجه به واگذاری پروژه استانداردسازی قطعات خودرو به پژوهشگاه استاندارد و همچنین پیرو تاکید ریاست محترم سازمان ملی استاندارد ایران  مبنی بر تدوین 1000 عنوان استاندارد قطعات خودرو تا پایان سال 1402 به منظور افزایش کیفیت قطعات خودرو و کسب رضایت مصرف کنندگان، مطابق با بند 28 بسته تحولی بهار خدمت در دولت مردمی با محوریت رشد تولید کیفی،گروه پژوهشی مهندسی خودرو پژوهشگاه استاندارد با مشارکت دفتر تدوین استانداردهای ملی، نسبت به برگزاری دوره آموزشی آشنایی با استاندارد ملی ایران به شماره 5 با حضور بیش از 120 نفر از دبیران تدوین استانداردهای قطعات خودرو در روز چهارشنبه مورخ هشتم شهریورماه 1402 از ساعت 8 صبح  اقدام نموده است.

 

رسانه جدید

 

۱۱ شهریور ۱۴۰۲ ۰۹:۲۴
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۲۸۳