برگزاری جلسه بازمهندسی فرآیند ارائه خدمات مشاوره در پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت

در راستای تاکید ریاست محترم پژوهشگاه استاندارد جهت بازمهندسی فرآیندهای پژوهشگاه و بر اساس بسته تحولی بهار خدمت در دولت مردمی، جلسه ای در تاریخ 19 شهریور 1402 با حضور همکاران پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی و پژوهشکده فناوری و مهندسی جهت بررسی پیشنویس روش اجرایی ارائه خدمات مشاوره در سالن جلسات پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت برگزار گردید.

در این جلسه سرپرست رئیس پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت در خصوص اهداف، مراجع مورد استفاده، اهمیت و ضرورت تدوین این روش اجرایی توضیحاتی ارائه نمودند و سپس نظرات و تجربیات ارزنده حاضرین در جلسه، در راستای تکمیل روش اجرایی مطرح گردید. در نهایت مقرر شد ادامه بررسی روش اجرایی در جلسه دیگری انجام شود.


رسانه جدید
رسانه جدید

۲۰ شهریور ۱۴۰۲ ۱۷:۱۰
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۲۵۷