بازدید ریاست پژوهشگاه استاندارد از پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

در راستای اقدامات تحولی پژوهشگاه استاندارد و اقدامات صورت گرفته در گروه های پژوهشی پژوهشکده های تخصصی پژوهشگاه استاندارد، ریاست پژوهشگاه جناب آقای دکتر رامین حاجی خانی از نزدیک پژوهشکده ی شیمی و پتروشیمی را مورد بازدید قرار داده و عملکرد و ظرفیت های  موجود آزمایشگاه های تخصصی مستقر در گروه ها را بررسی نمودند.

در ادامه با پژوهشگران و کارشناسان و مدیران پژوهشکده به گفتگو پرداخته و پاسخگوی سوالات ایشان بودند.


رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید

۱۲ مهر ۱۴۰۲ ۰۹:۰۴
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۱,۵۱۲