بازدید ریاست پژوهشگاه استاندارد از پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی

در راستای اقدامات تحولی پژوهشگاه استاندارد و اقدامات صورت گرفته در گروه های پژوهشی پژوهشکده های تخصصی پژوهشگاه استاندارد، ریاست پژوهشگاه جناب آقای دکتر رامین حاجی خانی از نزدیک پژوهشکده ی صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی را مورد بازدید قرار داده و عملکرد و ظرفیت های  موجود آزمایشگاه های تخصصی مستقر در گروه ها را بررسی نمودند.

در ادامه با پژوهشگران و کارشناسان و مدیران پژوهشکده به گفتگو پرداخته و پاسخگوی سوالات ایشان بودند.


رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید

 

۱۲ مهر ۱۴۰۲ ۰۹:۱۲
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۱,۶۷۸