تولید اقلام الگوی آزمون مهارت «سیم و کابل – خواص مکانیکی روکش»

در راستای تکلیف پژوهشگاه مطابق با بسته تحولی بهار خدمت در دولت مردمی، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، برگزاری آزمون مهارت با عنوان «سیم و کابل خواص مکانیکی روکش» با کد EL-04 را در برنامه آبان ماه سال جاری، قرار داده است. در این خصوص تولید اقلام این آزمون مطابق با دستور العمل مرکز آزمون مهارت و تولید مواد مرجع پژوهشکده، آغاز شده و در حال انجام است. مطابق با این دستورالعمل پس از تولید اقلام و بسته بندی و برچسب زنی، انجام آزمون های همگنی و تحلیل آماری نتایج آزمون ها جهت اثبات همگنی اقلام و سپس توزیع اقلام، در دستور کار پژوهشکده قرار دارد. در این آزمون مهارت که ثبت نام آن ادامه دارد، به هر مشارکت کننده 5 عدد کابل 20 سانتی متری و 15 عدد دمبل تهیه شده از روکش کابل، جهت انجام آزمون، ارائه خواهد شد. شایان ذکر است بر اساس این آزمون مهارت عملکرد آزمایشگاه های فعال سطح کشور در زمینه سیم و کابل براساس 5 اندازه ده «استقامت کششی روکش قبل از کهنگی، درصد ازدیاد طول در نقطه پارگی روکش قبل از کهنگی، استقامت کششی روکش بعد از کهنگی، درصد ازدیاد طول در نقطه پارگی روکش بعد از کهنگی و تلفات جرم روکش» مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

کسب اطلاعات تکمیلی و امکان ثبت نام آزمایشگاه های متقاضی تا تاریخ 30 مهر 1402 از طریق مراجعه به سایت مرکز آزمون مهارت و تولید مواد مرجع به آدرس pt.standard.ac.ir  میسر می باشد.

رسانه جدید

رسانه جدید

 

۳۰ مهر ۱۴۰۲ ۰۸:۴۳
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۱۵۹