طرح ریزی تولید مواد مرجع سختی سنجی فلزات و کوانتومتری با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران

جهت اجرایی نمودن مصوبات جلسه تولید مواد مرجع با اعضاء هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، جلسه طرح ریزی تولید ماده مرجع سختی سنجی و ماده مرجع کوانتومتری در تاریخ 14 آبان 1402 در پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت به مدت 4 ساعت با حضور آقای دکتر روستایی از دانشگاه علم و صنعت ایران و سرپرست پژوهشکده و معاون و مدیران فنی و کیفی مرکز آزمون مهارت و تولید مواد مرجع پژوهشکده در محل پژوهشکده برگزار گردید. در این جلسه الزامات فنی و تخصصی تولید مواد مرجع سختی سنجی فلزات و کوانتومتری به طور کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و طرح تولید آن مدون گردید. در نهایت مقرر شد پس از موافقت حامی مالی تولید این مواد مرجع و تصویب پیشنهاد طرح پژوهشی، تولید مواد مرجع سختی سنجی و کوآنتومتری در پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت آغاز گردد.

شایان ذکر است در فاصله زمانی دو جلسه برگزار شده با این موضوع، فاز مطالعاتی جهت تهیه پیش نویس طرح تولید، امکان سنجی تولید و برآورد هزینه های ماده مرجع سختی سنجی فلزات و کوانتومتری توسط همکاران پژوهشکده و توافقات اولیه با حامی مالی این طرح نیز توسط همکاران طرح از دانشگاه علم و صنعت، انجام شده است.  

۱۳ آبان ۱۴۰۲ ۰۸:۳۵
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۱۷۴