انجام بازرسی ارت سنجی ساختمانهای پژوهشگاه استاندارد توسط مدیریت ارزیابی ریسک

به منظور حصول اطمینان از صحت کار کرد سیستم ارتینگ در مقابل اضافه ولتاژ و جریان های تولید شده در بدنه که باعث صدمه دیدن دستگاهها و افراد خواهد شد، تست چاه های ارت ساختمان های پژوهشگاه استاندارد (8 حلقه) توسط شرکت پیمانکار دارای صلاحیت فنی با هماهنگی مدیریت ارزیابی ریسک انجام شد.

ارت در سیستم سیم کشی برق AC، هادیی است که یک مسیر با امپدانس کمی را به زمین ایجاد تا از بروز ولتاژهای خطرناک گذرا در تجهیزات جلوگیری نماید.

بر اساس ماده ۱۳-۲-۵ محبث سیزدهم مقررات ملی صنعت ساختمان، تاسیسات الکتریکی را باید قبل از شروع بهره برداری یا پس از هر تغییر عمده در آن آزمود تا نسبت به صحت کارهای انجام شده طبق این مقررات اطمینان حاصل شود. همچنین بر اساس بند پ ۱-۹-۴ مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان، در پایان کار احداث هر الکترود زمین و از آن پس به صورت دوره ای باید مقاومت آن را نسبت به جرم کلی زمین به کمک دستگاه های قابل قبول برای انجام این کار و توسط افراد کار آزموده اندازه گیری کرد و اگر تغییرات قابل ملاحظه ای در مقاومت الکتریکی مشاهده شد نسبت به توسعه سیستم اتصال زمین با احداث الکترودهای جدید اقدام نمود.

علاوه بر آن بر اساس ماده ۲۲-۷-۸-۵ مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان، بازرسی چاههای ارت و آزمون اندازه گیری مقاومت الکترود زمین باید با استفاده از تجهیزات و روش های تایید شده به صورت دوره ای تست چاه ارت انجام شود.

بر این اساس و با عنایت به گزارش بازرسی انجام شده ضمن حصول اطمینان از عملکرد ارت در ساختمانهای پژوهشگاه، عملیات رفع نواقص و بهسازی در دستور کار پژوهشگاه قرار خواهد گرفت.


رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید

 

۲۰ آبان ۱۴۰۲ ۰۹:۱۰
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۲۵۲