برگزاری جلسات مشترک پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت با معاونت های اندازه شناسی قانونی و علمی مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاسهای سازمان ملی استاندارد ایران

نظر به اهمیت اندازه شناسی و شناسایی چالش ها و مشکلات این حوزه جهت گسترش همکاری های مشترک فیمابین پژوهشگاه استاندارد و مرکز ملی اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها، دو جلسه در تاریخ های 18 و 30 دی ماه 1402 با موضوع شناسایی زمینه های همکاری و توسعه فعالیت های مشترک، در مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها برگزار شد. در این جلسات که با حضور معاون محترم اندازه شناسی قانونی و معاون محترم اندازه شناسی علمی مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها سازمان ملی استاندارد ایران، معاون پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت و رئیس آزمایشگاه مرجع گروه پژوهشی اندازه شناسی پژوهشگاه استاندارد برگزار شد، ضمن معرفی فعالیت های گروه پژوهشی اندازه شناسی پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت پژوهشگاه، در خصوص نحوه همکاری مشترک بحث و تبادل نظر انجام شد و در انتها مقرر گردید طرح های پژوهشی مشترکی با این موضوع طرح ریزی و اجرا گردد.

رسانه جدید

۳ بهمن ۱۴۰۲ ۲۳:۳۶
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۱۱۴