بررسی سمیت تحت مزمن روغن کاملینا در موش صحرایی و تعیین ویژگی های شیمیایی آن

طرح تحقیقاتی بررسی سمیت تحت مزمن روغن کاملینا در موش صحرایی و تعیین ویژگی های شیمیایی آن در پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی به صورت مشترک در گروه های پژوهشی بیولوژی (بخش سم شناسی ) و مواد غذایی انجام گرفت.
طرح تحقیقاتی بررسی سمیت تحت مزمن روغن کاملینا در موش صحرایی و تعیین ویژگی های شیمیایی آن در پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی به صورت مشترک در گروه های پژوهشی بیولوژی (بخش سم شناسی ) و مواد غذایی انجام گرفت.
این تحقیق به درخواست مجری طرح دانه های کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی و اعضای هیئت علمی پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی زهرا پیراوی ونک و احسان زایر زاده به عنوان مجریان انجام گردید. در این تحقیق از گونه بومی دانه‌های کاملینا DH1025 برای استخراج روغن به روش پرس به منظور بررسی سمیت تحت مزمن روغن کاملینا در موش صحرایی و تعیین ویژگی های شیمیایی آن استفاده شد. برای مشخص کردن دوزهای مورد استفاده در مطالعه، از پروتکل استاندارد OECD شماره 408 استفاده گردید. یافته ها نشان داد که تجویز خوراکی روغن کاملینا به مدت سه ماه تحت عنوان سمیت تحت مزمن درحیوانات گروه های مورد مطالعه با دوزهای مواجهه 1/0، 1 و 10 میلی لیتر به صورت روزانه در مقایسه با گروه کنترل، در اغلب پارامترهای خونی و بیوشیمیایی مورد ارزیابی، تغییر معنی داری ایجاد نکرد. در عین حال در برخی پارامترهای هماتولوژیک و بیوشیمیایی تغییراتی ایجاد شده که این تغییرات معنی دار نبودند و در محدوده نرمال قرار داشتند. همچنین مواجهه این روغن با دوزهای مورد مطالعه هیچگونه عوارض پاتولوژیک در حیوانات مورد مطالعه در مقایسه با حیوانات گروه کنترل در مدت زمان سه ماهه بوجود نیاورد. نتایج آزمون شیمیایی این روغن حاکی از فراسودمند بودن آن از نظر میزان قابل توجه لینولنیک اسید و آلفا توکوفرول بود. کشت پاییزه این دانه روغنی با شرایط دیم در کشور کاملا سازگار است و از این رو در شرایط کمبود آب گزینه بسیار مناسب برای توسعه کشت دانه های روغنی می باشد و همچنین بدلیل عدم نیاز به سموم کشاورزی، شرایط را برای رسیدن به محصول ارگانیک فراهم می نماید.
۲۷ اَمرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۰۶
C9415A31-AE24-4B72-AC09-AAAD01014143 |
تعداد بازدید : ۷۹۰