مسابقات صندلی اداری وارد مرحله تازه ای شد.

پس از پایان مرحله ارزیابی واحدهای تولیدی و پلمپ نمونه و ارسال آن به پژوهشگاه استاندارد، 5 داور 19 نمونه صندلی اداری از 12 واحد تولیدی را مورد داوری قرار می دهند.
پس از پایان مرحله ارزیابی واحدهای تولیدی و پلمپ نمونه و ارسال آن به پژوهشگاه استاندارد، 5 داور 19 نمونه صندلی اداری از 12 واحد تولیدی را مورد داوری قرار می دهند.
به گفته رضا امیر کافی مسئول آزمون و داور این مسابقات عناوین مورد ارزیابی، زیبایی ظاهری و رنگ بندی و طراحی، کیفیت ساخت و عملکرد، ارگونومی و همخوانی با بدن و امکانات ویژه می باشد. در این مرحله برای هر قسمت 5 امتیاز در نظر گرفته شده است. آخرین مرحله این مسابقات در آزمایشگاه مبلمان پژوهشگاه بر اساس الزامات استانداردهای ملی صورت می پذیرد.
۱ مهر ۱۳۹۶ ۱۱:۰۹
454F2192-BDFF-4A45-AA56-A7F700F19DFE |
تعداد بازدید : ۵۹۹