تست خبر

اطلاعیه بازنگری آیین نا نامه انتخاب و تقدیر از پژوهشگران برتر یینذ س
سی و ششمین اجلاسیه کمیته میکروبیولوژی مواد غذایی (ISO/TC34/SC9) در تاریخ 19 تا 22 ژوئن سال جاری (96/03/29 لغایت 96/04/01) در کشور ژاپن برگزار شد. در اجلاسیه مذکور فهیم‌دخت مختاری مدیر گروه میکروبیولوژی پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی پژوهشگاه استاندارد به همراه مهوش پویان، کارشناس اد
اره کل استاندارد چهارمحال و بختیاری، به نمایندگی از ایران حضور داشتند. در این اجلاس، پیشنهاد ایران درخصوص گسترش فعالیت کارگروه 11 کمیته مذکور تحت عنوان آلوده‌کننده‌های استارترها و پروبیوتیک‌ها و همچنین درخواست پذیرش مسئولیت کارگروه از سوی نمایندگان ایران طرح گردید. شایان ذکر است که مسئولیت کارگروه فوق قبلاً با فرانسه بود که طی این اجلاس، با نظر اکثریت اعضا این مسئولیت به ایران واگذار شد. در ادامه نشست بنا بر مصوبات کمیته میکروبیولوژی مواد غذایی،  مژگان حیدرپورکارشناس مسئول گروه میکروبیولوژی پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی که پیشنهاد مذکور از سوی ایشان به کمیته ارسال شده بود، به مدت 3 سال به عنوان هماهنگ کننده 
سی و ششمین اجلاسیه کمیته میکروبیولوژی مواد غذایی (ISO/TC34/SC9) در تاریخ 19 تا 22 ژوئن سال جاری (96/03/29 لغایت 96/04/01) در کشور ژاپن برگزار شد. در اجلاسیه مذکور فهیم‌دخت مختاری مدیر گروه میکروبیولوژی پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی پژوهشگاه استاندارد به همراه مهوش پویان، کارشناس اداره کل استاندارد چهارمحال و بختیاری، به نمایندگی از ایران حضور داشتند. در این اجلاس، پیشنهاد ایران درخصوص گسترش فعالیت کارگروه 11 کمیته مذکور تحت عنوان آلوده‌کننده‌های استارترها و پروبیوتیک‌ها و همچنین درخواست پذیرش مسئولیت کارگروه از سوی نمایندگان ایران طرح گردید. شایان ذکر است که مسئولیت کارگروه فوق قبلاً با فرانسه بود که طی این اجلاس، با نظر اکثریت اعضا این مسئولیت به ایران واگذار شد. در ادامه نشست بنا بر مصوبات کمیته میکروبیولوژی مواد غذایی،  مژگان حیدرپورکارشناس مسئول گروه میکروبیولوژی پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی که پیشنهاد مذکور از سوی ایشان به کمیته ارسال شده بود، به مدت 3 سال به عنوان هماهنگ کننده 
test
۲۱ تیر ۱۳۹۶ ۰۴:۵۷
61B3110E-F14F-4CB4-B29D-A7AE009BBE73 |
تعداد بازدید : ۶۳۹