ارزیابی آزمایشگاه های فعال روغن موتور در حوزه فرآورده های نفتی

پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی در ارزیابی آزمایشگاه های فعال روغن موتور در حوزه فرآورده
های نفتی استانداردهای ملی ایران به شماره 22260 و 22261 را جایگزین سایر استانداردهای ملی روغن موتور
نمود.
پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی در ارزیابی آزمایشگاه های فعال روغن موتور در حوزه فرآورده های نفتی استانداردهای ملی ایران به شماره 22260 و 22261 را جایگزین سایر استانداردهای ملی روغن موتور نمود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بنا به اعلام ضرورت ارزیابی آزمایشگاه های همکار اداره کل استاندارد استان تهران از سوی مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیر فلزی، در خصوص بررسی عملکرد آزمایشگاه های فعال حوزه فرآورده های نفتی - روغن موتور جهت جایگزینی استانداردهای ملی ایران به شماره 22260 و 22261 ، ارزیابی آزمایشگاه های فعال این حوزه بنا به خواسته اداره کل استاندارد استان تهران، توسط پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی انجام شد و استاندارد شماره 22260 روان کننده «با عنوان و استاندارد شماره» ها- روغن های موتور دیزلی- ویژگی ها 22261 روان کننده ها- روغن های موتور «با عنوان در سال» بنزینی- ویژگی ها 96 تدوین و جایگزین استاندارد های ملی روغن موتور به شماره های 461 ، 585 ، 1343 ، 3785 ، 4783 ، 9185 ، 9186 ، 13383 ، 13646 ، 17651 ، 604 ، 1342 ، 3392 ، 6279 ، 11377 ، 11378 ، 11379 ، 11380 ، 13381 ، 13382 گردید.
به گفته مریم جلیلی رئیس پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی، در این خصوص 7 آزمایشگاه همکار مورد ارزیابی قرار گرفت و تایید عملکرد هر 7 آزمایشگاه در خصوص استاندارد های مذکور به اداره کل استاندارد استان تهران اطلاع رسانی شده است.
۱۴ اَمرداد ۱۳۹۸ ۰۶:۱۷
3DBD6EC4-F624-4D92-958E-AAA000B1BB6A |
تعداد بازدید : ۱,۳۷۸