طراحان، ناظران و سازندگان ابنیطراحان، ناظران و سازندگان ابنیطراحان، ناظران و سازندگان ابنیطراحان، نانی

مترقبه ابلاغی مقام معظم رهبری در 25 شهریور 1384 مبنی بر استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه ای و الزامی کردن استفاده از مصالح استاندارد

مترقبه ابلاغی مقام معظم رهبری در 25 شهریور 1384 مبنی بر استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه ای و الزامی کردن استفاده از مصالح استانداردمترقبه ابلاغی مقام معظم رهبری در 25 شهریور 1384 مبنی بر استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه ای و الزامی کردن استفاده از مصالح استانداردمترقبه ابلاغی مقام معظم رهبری در 25 شهریور 1384 مبنی بر استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه ای و الزامی کردن استفاده از مصالح استانداردمترقبه ابلاغی مقام معظم رهبری در 25 شهریور 1384 مبنی بر استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه ای و الزامی کردن استفاده از مصالح استانداردمترقبه ابلاغی مقام معظم رهبری در 25 شهریور 1384 مبنی بر استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه ای و الزامی کردن استفاده از مصالح استانداردمترقبه ابلاغی مقام معظم رهبری در 25 شهریور 1384 مبنی بر استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه ای و الزامی کردن استفاده از مصالح استانداردمترقبه ابلاغی مقام معظم رهبری در 25 شهریور 1384 مبنی بر استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه ای و الزامی کردن استفاده از مصالح استاندارد
۱۷ آذر ۱۳۹۵ ۰۵:۴۶
89A73DA3-6797-41AB-897F-A6D50098F07B |
تعداد بازدید : ۵۵۰