تازه‌های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ در حوزه‌های مرتبط با دفاتر ستادی پژوهشگاه

با مشارکت همکاران دفاتر ستادی پژوهشگاه، تعدادی استاندارد ملی ایران در کمیته‌های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب شده و به چاپ رسید.
به گزارش دفتر امور تدوین پژوهشگاه، با مشارکت همکاران دفاتر ستادی پژوهشگاه، استانداردهای ملی ایران به شرح زیر در کمیته‌های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ به چاپ رسید.
این استانداردها در قسمت مرتبط با فهرست استانداردهای ملی در سایت سازمان به آدرس http://www.isiri.gov.ir قابل دسترسی است. 
 
ردیف
عنوان استاندارد نوع استاندارد شماره استاندارد نام دبیر
 ۱  اوراق فشرده چوبی-مقادیر مشخصه برای طراحی سازه-قسمت ۱:تخته تراشه جهت دار تخته خرده چوب و تخته فیبر ویژگی‌ها  ۲۰۲۷۶-۱ پیمان کاشانی
 ۲  اوراق فشرده چوبی-مقادیر مشخصه برای طراحی سازه-قسمت ۲:تخته لایه ویژگی‌ها  ۲۰۲۷۶-۲  پیمان کاشانی
 ۳  اوراق فشرده چوبی-مقادیرمشخصه برای طراحی سازه-قسمت ۳:تخته چوب ماسیو ویژگی‌ها  ۲۰۲۷۶-۳  پیمان کاشانی
 ۴  تخته چوب ماسیو-طبقه بندی و واژه نامه ویژگی‌ها  ۲۰۲۷۷  پیمان کاشانی
 ۵  تخته چوب ماسیو-طبقه بندی ظاهر سطح-قسمت۱:سوزنی برگان ویژگی‌ها  ۲۰۲۷۸-۱  پیمان کاشانی
 ۶  اوراق فشرده چوبی-تخته فلاکس ویژگی‌ها  ۲۰۲۷۹  پیمان کاشانی

۳۰ شهریور ۱۳۹۹ ۱۰:۳۳
تعداد بازدید : ۶۳۳