انعقاد قرارداد برگزاری دوره MBA مدیریت انرژی با مرکز آموزش های کوتاه مدت و تخصصی دانشگاه پیام نور

پیرو بازدید رئیس مرکز آموزش های تخصصی و کوتاه مدت دانشگاه پیام نور در روز چهارشنبه مورخ 24 دی ماه 1399 قرارداد برگزاری دوره MBA مدیریت انرژی براساس استاندارد ISO50001 با مرکز آموزش های کوتاه مدت و تخصصی آن دانشگاه منعقد گردید. هدف از برگزاری این دوره 

  • تربیت دانش آموختگان رشته های فنی و مهندسی در حوزه استاندارد ISO50001  
  • افزایش آگاهی و دانش شرکت کنندگان دوره در موضوعات توسعه پایدار و مدیریت انرژی
  • ایجاد توانایی برای یکپارچه سازی مدیریت انرژی  با دیگر سیستم های مدیریت سازمانی