راه اندازی روشهای آزمون پوستی جهت ارزیابی بیولوژیکی تجهیزات پزشکی در پژوهشگاه استاندارد

دو روش آزمون پوستی جهت ارزیابی بیولوژیکی وسایل پزشکی در گروه پژوهشی سم شناسی پژوهشکده صنایع غذایی و فراورده های کشاورزی در پژوهشگاه استاندارد راه اندازی شد. دو روش آزمون به شرح ذیل می باشد:

آزمون تحریک زایی و خورندگی پوستی مطابق استاندارد ملی ایران  شماره 15568 و ISO 10993-10  
آزمون حساسیت زایی پوستی مطابق استاندارد ملی ایران  شماره  15566 وISO 10993-10