برگزاری اولین جلسه شورای نظام پیشنهادات پژوهشگاه استاندارد

در راستای گسترش دامنه مشارکت پرسنل پژوهشگاه استاندارد، اولین جلسه شورای نظام پیشنهادات در روز سه شنبه 19 اسفند ماه 1399 با حضور ریاست محترم پژوهشگاه، سرپرست معاونت پژوهشی، نماینده اعضای هیات علمی و نماینده اعضای غیر هیات علمی در محل دفتر ریاست پژوهشگاه برگزار شد. در ابتدای جلسه فرزانه انصاری، ریاست محترم پژوهشگاه توضیحاتی پیرامون نظام مشارکت و لزوم بهره¬گیری از اندیشه، ایده¬ها و پیشنهادات کارکنان پژوهشگاه جهت حصول به کارایی و بهره وری بیشــتر  ارایه فرمودند. در ادامه اعضای شورای نظام پیشنهادات نظرات و سوالاتی در ارتباط با نظام مشارکت پژوهشگاه مطرح و به بحث و تبادل نظر در این خصوص پرداختند. در خاتمه جلسه، موارد ذیل جهت استقرار نظام پیشنهادات در پژوهشگاه مصوب شد.  
1. راه اندازی سامانه دریافت پیشنهادات در پورتال پژوهشگاه استاندارد؛
2. ارایه فراخوان دریافت پیشنهادات به کلیه پرسنل پژوهشگاه جهت ارایه پیشنهاد؛
3. تشکیل بانک پیشنهادات جهت جمع¬آوری و پیگیری پیشنهادات دریافت شده؛
4. ارایه نظرات و پیشنهادات در خصوص دستورالعمل اجرایی نظام پیشنهادات پژوهشگاه استاندارد؛
5. تعیین نحوه محاسبه پاداش پیشنهاد به پیشنهاد دهنده.
 
۲۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۱:۱۹
تعداد بازدید : ۶۶۱