تفاهم‌نامه همکاری بین پژوهشگاه استاندارد و اداره کل استاندارد استان تهران امضاء شد.

تفاهم‌نامه همکاری پژوهشگاه استاندارد و اداره کل استاندارد استان تهران در روز شنبه 21 فروردین 1400 منعقد شد.
به منظور توسعه و تمرکززدایی از فعالیت های پژوهشی و ایجاد بستر مناسب جهت تعامل موثر واحدهای استانی سازمان ملی استاندارد ایران و پژوهشگاه استاندارد، با بخش های تولیدی و خدماتی سراسر کشور و نیز در راستای تحقق وظایف مندرج در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در حوزه های علمی، فنی، پژوهشی و فناوری و استفادۀ بهینه از ظرفیت های موجود و هم افزایی توانایی های فنی و تخصصی، برای اجرای طرح های پژوهشی، مطالعاتی، توسعه ای، کاربردی و مشاوره ای، در راستای اشاعه فرهنگ استانداردسازی در سطح کشور، این تفاهم نامه بین پژوهشگاه استاندارد، به نمایندگی فرزانه انصاری (رییس پژوهشگاه) و اداره کل استاندارد استان تهران، به نمایندگی محمودرضا طاهری (مدیر کل)، منعقد گردید. ایجاد کلینیک استاندارد، مشارکت در ارائه خدمات آزمایشگاهی و اداره آزمایشگاه های واگذار شده از سوی اداره کل، مشارکت در ارزیابی و پایش آزمایشگاه¬های همکار سازمان و انجام پژوهش های کاربردی از جمله اهداف این تفاهم نامه می باشد.  این تفاهم‌نامه به مدت سه سال دارای اعتبار می‌باشد. موضوع این تفاهم نامه، همکاری های مشترک و تبادل اطلاعات، تجربیات، توانمندی¬های علمی، فنی، آزمایشگاهی و کارشناسی با هدف تعامل همه جانبه و موثر و اجرای پروژه های مشترک است. همچنین بر اساس این تفاهم نامه، بهرهبرداری و ادارۀ "آزمایشگاه انگ فلزات" اداره کل، با هدف کمک به رفع نیازهای علمی، آزمایشگاهی و پژوهشی در حوزه استانداردسازی در دامنه فعالیت کلینیک استاندارد گروه پژوهشی خواهد بود.
 
۲۱ فروردین ۱۴۰۰ ۱۷:۱۶
تعداد بازدید : ۴۰۳