شورای سیاست گذاری

شورای سیاست‌گذاری:

 شورای سیاست‌گذاری جایزه، شورای متشکل از نمایندگان سازمان‌ها و وزارتخانه‌های عضو شورای عالی استاندارد، متولیان ارزیابی کیفیت دستگاهی، نمایندگان جامعه دانشگاهی، تولیدی، صنفی و متخصصان و صاحب‌نظران حوزه مدیریت کیفیت کشور است که به شرح زیر اعضای آن برگزیده می‌شوند.

ترکیب شورای سیاست‌گذاری:

1)  رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و دبیر شورای عالی استاندارد (رئیس شورا)؛
2)  معاون ارزیابی کیفیت (دبیر شورای سیاست‌گذاری)؛
3)  دو نفر از معاونین یا مشاورین رئیس سازمان؛
4)  رئیس پژوهشگاه استاندارد؛
5)  وزرای وزارتخانه‌ها / و روسای سازمان‌های عضو شورای عالی استاندارد یا یکی از معاونین ایشان؛
6)   رئیس شورای راهبری ارزیابی کیفیت دستگاهی؛
7)  دبیر کمیته فنی؛
8)  سه نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه در زمینه کیفیت؛
9)  دو نفر از تشکل‌ها و انجمن‌های علمی و حرفه‌ای در زمینه کیفیت؛
10) دو نفر از اعضای کمیته فنی جایزه؛

 

تبصره ۱: جلسات شورای سیاست‌گذاری با حضور نصف بعلاوه یک نفر از اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با تصویب اکثریت اعضای حاضر قابل‌اجرا خواهد بود.
 
تبصره 2: مدت عضویت اعضای شورای سیاست‌گذاری جایزه ملی کیفیت ایران 4 سال می‌باشد و احکام ایشان توسط رئیس شورای سیاست‌گذاری صادر می‌شود. افرادی که بنا به جایگاه شغلی خود به عضویت شورای سیاست‌گذاری درمی‌آیند در صورت تغییر جایگاه شغلی با افراد جدید جایگزین خواهند شد.
 
تبصره 3: انتخاب اعضای ردیف‌های 8، 9 و 10 با پیشنهاد دبیر شورا و تائید رئیس شورا صورت می‌گیرد.
 
تبصره 4: دعوت به جلسه و تدوین دستور کار و تهیه صورت‌جلسات توسط دبیرشورا صورت می‌پذیرد.

 

وظایف شورای سیاست‌گذاری:

شورای سیاست‌‌گذاری جایزه ملی کیفیت ایران وظیفه ترویج و نظارت عالیه بر حسن انجام فرایند جایزه را بر عهده دارد و در طول هر دوره برگزاری جایزه، تشکیل جلسه داده و به بررسی موارد زیر می‌پردازد:
1) استماع گزارش تحلیلی از عملکرد دوره جاری که توسط دبیر جایزه ارائه می‌شود؛ و بررسی اثربخشی آن با توجه به سیاست‌های تعیین‌شده؛
2)  تصویب نهایی و صحه‌گذاری انتخاب برندگان جوایز ملی کیفیت ایران (تندیس‌ زرین، سیمین، برنزین)؛
3)  سیاست‌گذاری فعالیت‌های توسعه جایزه در دستگاه‌های اجرایی در دوره آتی در راستای راهبردهای توسعه کیفیت در کشور؛
4)  بررسی و تصویب اصلاحات نظامنامه و مدل جایزه که از کمیته فنی به شورا ارجاع می‌شود؛
5)  تصویب و حمایت از سیاست‌های تشویقی دستگاه‌های اجرایی و ارائه راهکارهای چگونگی اجرای آن؛
6)  نظارت بر صحت اجرای آخرین مقررات مصوب شورای سیاست‌گذاری توسط دستگاه‌های اجرایی؛
7)  صحه‌گذاری انتخاب مجریان بر اساس ضوابط تعیین‌شده؛
8)  تصویب تعرفه هزینه ثبت‌نام سطوح مختلف جایزه؛
9)  سایر موضوعات برحسب مورد.
 
تبصره 1: در صورت تصویب عدم صلاحیت علمی، فنی و اجرایی مجری جایزه و همچنین مجریان هر یک از جوایز کیفیت دستگاهی، اعلام تغییر مجری به دبیرخانه جایزه و به دستگاه مربوطه ابلاغ می‌گردد.
وظایف دبیر شورای سیاست‌گذاری:
     1)  مدیریت دبیرخانه جایزه و انجام کلیه فعالیت‌های هماهنگی؛
     2)  تهیه برنامه زمانی عملیات اجرایی هر دوره و اعلام به کمیته فنی؛
     3)  هماهنگی کلیه فعالیت‌های کارشناسی موردنیاز ارکان جایزه؛
     4)  هماهنگی جهت انتشار نشریات مرتبط با جایزه؛
     5)  انجام هماهنگی‌های لازم جهت برگزاری جلسات شورای سیاست‌گذاری و کمیته فنی؛
     6)  حصول اطمینان از آشنایی اعضای کمیته فنی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی باهدف جایزه؛‌ نظامنامه و مدل آن؛
    7) سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی جهت تعمیق و اشاعه فرهنگ کیفیت و گسترش جایزه ملی کیفیت ایران با همکاری سایر اعضاء؛
     8)  نظارت بر فعالیت‌های کمیته‌های آموزش و ارزیابی؛
     9)  دریافت اطلاعات از متقاضیان جایزه، طبقه‌بندی و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها؛
     10)  تهیه و تدوین گزارش‌ها و نتایج حاصل از ارزیابی‌ها و ارائه آن به کمیته فنی؛
     11)  تائید طراحی تندیس، تقدیرنامه و گواهی‌نامه جایزه؛
     12)  تهیه گزارش عملکرد هر دوره و تحلیل آن؛
     13)   نظارت بر برگزاری همایش اختتامیه جایزه ملی کیفیت.