شیوه نامه ارزیابی شایستگی ارزیابان

شیوه نامه ارزیابی شایستگی ارزیابان

تعاریف:

1- سازمان: منظور سازمان ملی استاندارد ایران است.

 2-معاونت:منظور معاونت ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران است.

 3- دبیرخانه: منظور دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران مستقر در دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد ایران  می باشد.

 4- دستگاه های اجرایی: منظور کلیه سازمان ها و دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری است.

5- متقاضی: به فردی که متقاضی  ارزیابی شایستگی  جهت  انجام ارزیابی متقاضیان جایزه ملی کیفیت ایران است ، اطلاق می گردد.

6- کمیته: منظور کمیته فنی جایزه ملی کیفیت ایران است.

7-کارگروه ارزیابی: منظور کارگروه ارزیابی جایزه ملی کیفیت ایران است.

اعضای کارگروه ارزیابان  شامل 8 نفر به شرح زیر است:

       مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات  و دبیر کیمته فنی جایزه (رئیس کمیته)؛

       مسئول دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران (دبیرکمیته)؛

       نماینده  دفتر مرکزی حراست سازمان  (عضو ثابت)؛

       2 نفر ارزیاب ارشد جایزه ملی کیفیت ایران (عضو ثابت)؛

      1 نفر عضو هیئت علمی دانشگاه ها  مرتبط با موضوع کیفی(عضو ثابت).

      نماینده معاونت نظارت بر اجرای استاندارد (حسب موضوع درخواست)؛

       نماینده مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران (حسب موضوع درخواست)؛

یادآوری - جلسات کمیته با حضور حداقل 5 نفر رسمیت داشته (شامل حداقل سه عضو ثابت) و نظرات با اکثریت ارای حاضرین به تصویب می رسد و فرم پیوست 3 تکمیل و به امضاء می رسد.

8- ارزیاب ارشد (سر ارزیاب) : به فردی اطلاق می شود که با انتخاب کارگروه ارزیابی و مطابق مفاد این شیوه نامه ، سرپرستی تیم ارزیابی سازمان را بر عهده خواهد داشت .

9- ارزیاب: به فردی اطلاق می شود که به عنوان عضوی از تیم ارزیابی ، به ارزیابی سازمان متقاضی خواهد پرداخت .

10- مشاهده گر: به فردی اطلاق می شود که در تیم ارزیابی صرفا جهت کسب تجربه ارزیابی حضور یافته و نقشی در ارزیابی سازمان نخواهد داشت .

11-متخصص صنعت: به فردی اطلاق می شود که دارای توانمندهای علمی و تجربی مشخص که در حوزه خاصی به تیم ارزیابی مشاوره می دهد .

12-مجری جایزه:  پژوهشگاه استاندارد انحصاراً به‌عنوان مجری رسمی جایزه است؛ و مسئولیت امور اجرایی جایزه ملی کیفیت ایران را بر عهده خواهد داشت.

13- بانک ارزیابان: فهرستی متمرکز و متشکل از کلیه سطوح ارزیابان مورد تایید دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران است .

14-آزمون/مصاحبه ارزیابان: به  فرآیندی اطلاق می گردد که در آن صلاحیت های علمی، فنی و تخصصی و ویژه متقاضی برای سطوح مختلف ارزیابی مورد آزمون و مصاحبه قرار میگیرد و براساس آن  سطوح ارزیاب ارشد، ارزیاب ، مشاهده گر و متخصص صنعت تعیین می گردد.

شرح اقدامات:

فرآیند ارزیابی شایستگی متقاضیان ارزیابان جایزه ملی کیفیت ایران در سازمان ملی استاندارد ایران به شرح زیر انجام می پذیرد:

1- فرد متقاضی باید با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه استاندارد به نشانی www.standard.ac.ir  زیرپورتال  جایزه ملی کیفیت ایران نسبت به تکمیل فرم "متقاضیان ارزیابی شایستگی ارزیابان جایزه ملی کیفیت ایران" اقدام و به همراه مدارک و مستندات مندرج در ذیل،  به دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران مستقر در دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات تحویل نماید.

الف- تصویر آخرین مدرک تحصیلی و مستندات مرتبط با مرتبه علمی متقاضی( اعم از حکم کارگزینی و غیره)؛

ب- تصویر مدارک هویتی متقاضی از قبیل: تصویر شناسنامه، تصویر کارت ملی، تصویر مدرک وضعیت نظام وظیفه آقایان

ج- مستندات مرتبط سوابق شغلی و ارزیابی مرتبط با جایزه ملی کیفیت ایران و جوایز تعالی و سرآمدی رسمی کشور و سایر مدارک مرتبط با رزومه فرد متقاضی؛

یادآوری- مستندات مربوط به سوابق شغلی، پژوهشی، تألیف، ترجمه و گردآوری کتاب یا مقالات تخصصی و سوابق مرتبط  با جایزه ملی کیفیت  ایران وسایر جوایز تعالی و سرآمدی را شامل می شود.

2- دبیرخانه جایزه پس از دریافت درخواست و مستندات مذکور آن ها را بررسی کرده و درصورت کامل بودن و پس از استعلام و تائید دفتر مرکزی حراست در کارگروه جهت انجام مصاحبه طبق فرم پیوست نسبت به تعیین سطح متقاضی و تکمیل فرم صورتجلسه اقدام می کند. در صورت ناقص بودن مدارک و مستندات به متقاضی اعلام می کند.

3- دبیرخانه پس از اعلام نظر رسمی کارگروه ارزیابی موظف است نتیجه را به فرد متقاضی و دفتر مرکزی حراست اعلام نموده و نسبت به ثبت اطلاعات وی در بانک ارزیابان اقدام نماید.