کارگروه ارزیابی

کارگروه ارزیابی جایزه ملی کیفیت ایران

کارگروه ارزیابی جایزه ملی کیفیت ایران، کارگروهی است فنی، تخصصی و علمی که با ریاست دبیر کمیته فنی و با ترکیب دبیر و اعضایی ‌که به پیشنهاد دبیر کمیته فنی و تائید رئیس کمیته فنی برای چهار سال منصوب می‌گردند، تشکیل می‌شود. کمیته فنی بر فعالیت‌های این کارگروه نظارت می‌نماید.

تبصره : تیم‌های ارزیابی منتخب کارگروه ارزیابی در سه سال اخیر نباید در فعالیت‌های مشاوره‌ای به شرکت‌های ارزیابی‌شونده به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در قالب شخص حقیقی و یا حقوقی و فعالیت‌های مشابه مشارکت داشته باشند. در صورت عدم رعایت این موضوع فرد موردنظر از پایگاه اطلاعاتی ارزیابان و کارگروه ارزیابی حذف خواهد شد.

 

وظایف کارگروه ارزیابی:

1)  انجام فرآیند ارزیابی مطابق با قوانین و الزامات اجرایی تعیین‌شده در این نظامنامه؛

2)  انجام مراحل تائید فرآیند و نتایج ارزیابی‌ها با اتفاق‌نظر اعضای کارگروه ارزیابی (ارائه گزارش توسط دبیر به کمیته فنی)؛

3)  احصاء و بروز رسانی پایگاه اطلاعاتی ارزیابان واجد شرایط در فرآیند ارزیابی جایزه و ارائه آن به دبیرخانه جایزه؛

4)  انجام فرآیند ارزیابی صلاحیت و شایستگی متقاضیان ارزیابی؛

5)  رسیدگی به شکایات مشتریان (شرکت‌های ارزیابی‌شده) و ارائه گزارش به کمیته فنی؛

6)  رسیدگی به تخلفات ارزیابان؛

7)  پایش نتایج ارزیابی‌ها و گزارش بازخورد؛

8)  مدیریت تعارضات در حین فرآیند ارزیابی؛

9)  پایش و به‌روزرسانی سطح حرفه‌ای ارزیابان جایزه.

تبصره 1: شاخص‌های سطوح حرفه‌ای بر اساس آئین‌نامه مصوب کمیته فنی تعیین می‌شود.

وظایف دبیر کارگروه ارزیابی:

1)   ارائه گزارش در جلسات تخصصی کمیته فنی و سایر جلسات مرتبط؛

2)   ارائه گزارش در جلسات کارگروه تخصصی راهبری فرایند ارزیابی در دستگاه‌های اجرایی به تشخیص دبیرخانه جایزه؛

3)  تدوین و به‌روزرسانی شیوه‌نامه تائید صلاحیت ارزیابان جایزه؛

4)  تهیه معیارها و رویه‌های تائید صلاحیت ارزیابان و ارائه آن به کمیته فنی جایزه؛

5)  راهبری و هدایت امور ارزیابی طی هماهنگی با دبیرخانه جایزه؛

6)  انتقال نقطه نظرات کمیته فنی و سیاست‌های جایزه به کارگروه ارزیابی؛

7)  ارائه گزارش تائید فرآیند و نتایج ارزیابی‌ها به دبیرخانه و کمیته فنی جایزه.