شیوه نامه ارزیابی شایستگی مدرسان

رسانه جدید

تعاریف:

1- سازمان: منظور سازمان ملی استاندارد ایران است.

2-معاونت:منظور معاونت ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران است.

3- دفتر: منظور دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات  است.

4- دبیرخانه: منظور دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران مستقر در دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد ایران می باشد.

5- دستگاه های اجرایی: منظور کلیه سازمان ها و دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری است.

6- متقاضی: به فردی که متقاضی ارزیابی شایستگی جهت انجام  تدریس مبانی و مفاهیم و مدل جایزه ملی کیفیت ایران است ، اطلاق می گردد.

7-کمیته: منظور کمیته فنی جایزه ملی کیفیت ایران است.

8-کارگروه آموزش: منظور کارگروه آموزش جایزه ملی کیفیت ایران است.

اعضای کارگروه آموزش به شرح ذیل است:

شامل 10 نفر به شرح زیر است:

   مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات  و دبیر کمیته فنی جایزه (رئیس کارگروه)؛

       مسئول دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران (دبیر کارگروه)؛

      نماینده دفتر مرکزی حراست سازمان  (عضو ثابت)؛

      نماینده دفتر آموزش و ترویج سازمان(عضو ثابت) ؛

  نفر ارزیاب ارشد جایزه ملی کیفیت ایران (عضو ثابت)؛

       نفر مدرس جایزه ملی کیفیت ایران(عضو ثابت)؛

       نفر عضو هیئت علمی دانشگاه ها مرتبط با موضوع کیفیت(عضو ثابت).

یادآوری - جلسات کارگروه آموزش با حضور حداقل 5 نفر رسمیت داشته (شامل حداقل سه عضو ثابت) و نظرات با  اکثریت آرای  اعضای حاضرین به تصویب می رسد و فرم پیوست 3 تکمیل و به امضاء می رسد.

9- مدرس: کسی است که پیشه‌اش آموختن به دیگران است و در این شیوه نامه به کسی اطلاق می گردد که توانایی انجام آموزش های مرتبط با مدل جایزه ملی کیفیت ایران را داشته باشد.

10- مجری جایزه: پژوهشگاه استاندارد انحصاراً به‌عنوان مجری رسمی جایزه است؛ و مسئولیت امور اجرایی جایزه ملی کیفیت ایران را بر عهده خواهد داشت.

11- بانک مدرسان :فهرستی متمرکز و متشکل از کلیه مدرسان مورد تایید جایزه ملی کیفیت ایران است

12- آزمون/مصاحبه مدرسان : به فرآیندی اطلاق می گردد که در آن صلاحیت های علمی، فنی و تخصصی و ویژه متقاضی تدریس مبانی، مفاهیم و مدل جایزه ملی کیفیت ایران مورد آزمون و مصاحبه قرار گرفته و براساس آن  مدرسان شایسته  تدریس تعیین می گردد.

- شرح اقدامات:

فرآیند ارزیابی شایستگی متقاضیان مدرسی جایزه ملی کیفیت ایران در سازمان ملی استاندارد ایران به شرح زیر انجام می پذیرد:

1- فرد متقاضی باید با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه استاندارد به نشانی www.standard.ac.ir  زیرپورتال  جایزه ملی کیفیت ایران نسبت به تکمیل فرم "متقاضیان ارزیابی شایستگی مدرسان جایزه ملی کیفیت ایران"  اقدام و به همراه مدارک و مستندات مندرج در ذیل،  به دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران مستقر در دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات تحویل نماید.

الف- تصویر آخرین مدرک تحصیلی و مستندات مرتبط با مرتبه علمی متقاضی( اعم از حکم کارگزینی و غیره)؛

ب- تصویر مدارک هویتی متقاضی از قبیل: تصویر شناسنامه، تصویر کارت ملی، تصویر کارت پایان خدمت

ج- مستندات مرتبط سوابق شغلی و ارزیابی و تدریس مرتبط با جایزه ملی کیفیت ایران و جوایز تعالی و سرآمدی رسمی کشور  و سایر مدارک مرتبط با رزومه فرد متقاضی؛

یادآوری- مستندات مربوط به سوابق شغلی، پژوهشی، تألیف، ترجمه و گردآوری کتاب یا مقالات تخصصی و سوابق مرتبط  با جایزه ملی کیفیت ایران وسایر جوایز تعالی و سرآمدی را شامل می شود.

2- دبیرخانه جایزه پس از دریافت درخواست و مستندات مذکور آن ها را بررسی کرده و درصورت کامل بودن و پس از استعلام و تائید دفتر مرکزی حراست در کارگروه جهت انجام مصاحبه طبق فرم پیوست نسبت به  مشخص نمودن وضعیت متقاضی و تکمیل فرم صورتجلسه اقدام می کند. در صورت ناقص بودن مدارک و مستندات به متقاضی اعلام می کند.

3- دبیرخانه پس از اعلام نظر رسمی کارگروه آموزش موظف است نتیجه را به فرد متقاضی و دفتر مرکزی حراست و دفتر آموزش و ترویج اعلام نموده و نسبت به ثبت اطلاعات وی در بانک مدرسان اقدام نماید.

-وظایف مدرس:

1- مدرس می بایست زیر نظرکارگروه آموزش نسبت به انجام امور محوله اقدام نمایند و هر ساله نسبت به بروزرسانی اطلاعات و دانش خود در زمینه جایزه ملی کیفیت ایران، مدل جایزه، منطق ارزیابی و ارتقای ویژگی های مدرسان اقدام نماید.

 2- مدرس می بایست زیر نظرکارگروه آموزش نسبت به گذراندن دوره های آموزشی اقدام نماید و پس از پایان آن جهت درج در پرونده گواهی نامه را تحویل دبیرخانه جایزه نماید.

3- مدرس می بایست زیر نظرکارگروه مدرسان نسبت به انجام امور محوله اقدام نماید و پس از پایان هر دوره تدریس شده گزارش نهایی دوره را در 2 نسخه تهیه و به دبیرخانه جایزه ارائه نماید. دبیرخانه نیز 1 نسخه را در سوابق وی درج و یک نسخه از گزارش را جهت بررسی در کارگروه آموزش در زمان اتمام دوره ها اعلام نماید.

4-مدرس باید کلیه محتوا و پکیج دوره های آموزشی خود را به اطلاع و تصویب کارگروه آموزش جایزه ملی کیفیت ایران برساند.

یادآوری: نظارت بر حسن عملکرد تمامی مدرسان جایزه ملی کیفیت ایران به عهده کارگروه آموزش خواهد بود.