سنجش و ارزیابی آفلاتوکسین M1 در شیر پاستوریزه استان تهران
سنجش و ارزیابی آفلاتوکسین M1 در شیر پاستوریزه استان تهران
مایکوتوکسین ها سموم قارچی یا متابولیت های ثانویه برخی از قارچ ها هستند که دارای انواع مختلفی می باشند. این سموم بر روی محصولات کشاورزی، قبل یا بعد از برداشت، طی حمل و نقل و انبارداری تولید می‌شوند. سموم قارچی نه تنها بیماری های حاد و مزمن را در انسان و دام ایجاد می کنند، بلکه موجب ایجاد خسارات اقتصادی نیز می شوند. نمونه های انتخابی اندازه گیری آفلاتوکسین M1 با استفاده از روش مندرج در استاندارد ملی ایران شماره 7133 انجام پذیرفت. نتایج بررسی آلودگی آفلاتوکسین در نمونه های شیر مورد آزمون در چهار فصل بهار، تابستان ، پاییز و زمستان سال 1399 در این گزارش ذکر شده است. نتایج بررسی نمونه های مذکور در این چهار فصل بیانگر انطباق 95 درصد نتایج آزمون با بیشینه رواداری آفلاتوکسین M1 بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 5925 می باشد.
پایان یافته
1399/04/08
1400/07/17
کار فرما
اداره کل استاندارد استان تهران
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 99/12/12
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی

مجری : خانم دکتر منصوره مظاهری - خانم دکتر معصومه محمودی میمند