بررسی میزان فلزات مس و آهن در روغن های کره تهیه شده در کشور
بررسی میزان فلزات مس و آهن در روغن های کره تهیه شده در کشور
روغن کره که عمدتا به نام روغن حیوانی کرمانشاهی در کشور معروف است، یکی از فرآورده‌های گران قیمت و با ارزش چربی شیر شناخته می شود که به واسطه خصوصیات ارگانولپتیک و همچنین ویژگی های رئولوژیکی از محبوبیت بالایی برخوردار است و از این نظر زمینه بسیار مناسب برای صادرات می باشد. بطور کلی فارغ از نوع دام و فصل که می توانند متغیرهای مهمی در کسب نتایج باشند، میزان این دوعنصر در روغن کره تولید شده در کشور بالاتر از بیشینه تعیین شده در کدکس مواد غذایی روغن کره است. لذا با توجه به نتایج بدست آمده در این بررسی و سایر محققین و حساسیت کمتر این نوع روغن نسبت به اکسیداسیون به دلیل اشباعیت بالاتر در مقایسه با روغن های گیاهی، امکان طرح پیشنهاد تغییر این حدود در قالب اصلاحیه به کدکس مربوطه برای تسهیل صادرات وجود دارد. به منظور ارزیابی دقیق این موضوع در سراسر کشور به خصوص استان های اصلی تولید کننده این فرآورده، نیاز به یک بررسی در خصوص ارزیابی این فلزات است تا در صورت عدم انطباق آن با حدود بین المللی و همچنین با توجه به محدوده بالاتر روغن های گیاهی، درخواست اصلاحیه روی این بند از سوی ایران ارائه شود. لذا هدف از این پژوهش بررسی وضعیت فلزات آهن و مس در روغن های کره تولید شده در کشور می باشد.
پایان یافته
1399/05/01
1400/07/17
کار فرما
شرکت نیک منش
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1400/04/05
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی

مجری : خانم دکتر زهرا پیراوی ونک