اندازه گیری و پایش باقیمانده اکسید اتیلن پس از سترون سازی وسایل پزشکی
اندازه گیری و پایش باقیمانده اکسید اتیلن پس از سترون سازی وسایل پزشکی
در این پژوهش هدف، راه اندازی و پایش باقیمانده اکسید اتیلن در وسایل پزشکی سترون شده با آن به منظور تعیین حد باقیمانده اکسید اتیلن و مشتقات آن در این وسایل می باشد. با توجه به حدود تعیین شده برای اکسید اتیلن و مشتقات آن در استانداردهای ملی مربوط به وسایل و ابزارهای پزشکی و خطرات احتمالی ناشی از وجود این ماده برای انسان، تعیین مقدار باقیمانده اکسید اتیلن در ابزارهای پزشکی امری اجتناب ناپذیر می باشد، لذا با استفاده از روش های ارائه شده در استاندارد ملی ایران به شماره 12 - 7216 " ارزیابی بیولوژیکی وسایل پزشکی قسمت 7: باقی مانده اکسید اتیلن پس از سترونی " ، میزان باقیمانده این ترکیبات با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی تعیین شد. LOD و LOQ اکسید اتیلن، به ترتیب، 0064 / 0 و 021 / 0 میکروگرم بر میلی لیتر به دست آمد. همچنین حلال استخراج برای همه نمونه ها اتانول به میزان 10 میلی لیتر بود و نتایج قابل قبولی حاصل شد. نتایج حاصل از اندازه گیری اکسید اتیلن در 25 نمونه نشانگر وجود باقیمانده اکسید اتیلن، بیش از حد مجاز تعیین شده در استاندارد ملی ایران به شماره 7 - 7216 در 8 نمونه بود.
پایان یافته
1399/06/11
1400/07/17
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 99/11/12
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده کشاورزی

مجری : خانم دکتر لادن رشیدی - آقای مهندس رضا سلطانی