ارزیابی عملکرد آزمایشگاه‌های سطح کشور در اندازه گیری آرسنیک در آرد برنج
ارزیابی عملکرد آزمایشگاه‌های سطح کشور در اندازه گیری آرسنیک در آرد برنج
فلزات سنگین عناصری هستند که به طور طبیعی در سراسر پوسته زمین یافت می شوند، بیشتر آلودگی های زیست محیطی و قرار گرفتن در معرض فعالیت های انسانی مانند عملیات استخراج و ذوب، تولید و استفاده صنعتی و استفاده خانگی و کشاورزی از فلزات و ترکیبات حاوی فلز است. از جمله فلزاتی که در ایجاد اثرات نامطلوب روی سلامتی انسان نگران کننده اند، می توان به آرسنیک، جیوه، سرب، کادمیوم، نیکل و.. اشاره نمود. سمیت این فلزات به خاطر تجمع در بافت های بیولوژیکی بدن است زیرا در تمامی ارگانیسم های زنده بدن که در معرض این فلزات قرار گرفته اند، اتفاق می افتد. لذا با اجرای یک آزمون مهارت، درستی نتایج آزمایشگاه هایی که اندازه گیری فلزات سنگین را در دامنه کاری خود دارند، تعیین می شود. در این تحقیق از بین 95 آزمایشگاه که در آزمون مشارکت نموده بودند، بیش از % 50 مشارکت کنندگان در اندازه ده آرسنیک موفق به کسب نتیجه "رضایت بخش" شدند. 33% درصد نتایج نامطلوب در اندازه ده آرسنیک مشاهده شد و سایر آنها علامت هشدار دریافت کردند.
پایان یافته
1399/08/18
1400/07/17
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1399/12/20
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت

مجری : خانم دکتر مریم جلیلی