پژوهش تحلیلی و شبیه سازی در راستای افزایش دسترس پذیری سیستم های کنترل صنعتی از طریق تشخیص خطا به وسیله یک رویتگر حالت جدید و مقایسه عملکرد آن با رویتگرهای معمول
پژوهش تحلیلی و شبیه سازی در راستای افزایش دسترس پذیری سیستم های کنترل صنعتی از طریق تشخیص خطا به وسیله یک رویتگر حالت جدید و مقایسه عملکرد آن با رویتگرهای معمول
در این طرح تحقیقاتی الگوریتم رویتگر مکعبی به منظور بهبود تخمین حالت سیستم صنعتی به عنوان نسخه تعمیم یافته ای از الگوریتم رویتگر کالمن، ارائه می شود. رویتگر پیشنهادی برای تخمین حالت به منظور پایش عملکرد، تشخیص خطای سریع و کاربردهای کنترل و تنظیم قابل استفاده می باشد. هدف از این طرح ، ارائه نتایج حاصل از طرح تحقیقاتی با موضوع پژوهش تحلیلی و شبیه سازی در راستای افزایش دسترس پذیری سیستم های کنترل صنعتی از طریق تشخیص خطا به وسیله یک رویتگر حالت جدید و مقایسه عملکرد آن با رویتگرهای معمول می باشد.
پایان یافته
1399/02/17
1400/07/17
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1399/04/04
توضیحات

نام پژوهشکده : پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی

مجری : آقای دکتر محمد مهدی شرع پسند