بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و درجه بندی برنج های داخلی و وارداتی
بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و درجه بندی برنج های داخلی و وارداتی
این طرح با هدف بررسی وضعیت برنج های داخلی و وارداتی در 5 استان کشور در سال 1399 ، به دلیل اجرای اجباری استاندارد برنج برای واردات و اعتراض وارد کنندگان به دلیل عدم انطباق با استاندارد ملی و درخواست تجدید نظر استاندارد ملی انجام شد . نمونه برداری از محل شالیکوبی برای تولید داخل در استان های (مازندران، گیلان، گلستان ) به تعداد هر استان 10 نمونه و نمونه برداری از محل بازار برای برنج های وارداتی عرضه شده در استان های (خراسان رضوی و اصفهان ) به تعداد هر استان 10 نمونه انجام گردید. پس از آزمون نمونه ها و تعیین درجه برنج ،ارزیابی نتایج انجام شد. نتایج ارزیابی در سال 1399 نشان داد، برنج سفید داخلی در استان های گیلان و گلستان مطابق با استاندارد ملی بوده اند ولی فقط 50 درصد نمونه های مورد بررسی در استان مازندران مطابق با استاندارد بودند. بطورکلی از نمونه های برنج مورد بررسی در این تحقیق 87/5% از نمونه های داخلی و 55% از نمونه های وارداتی و در مجموع 72% نمونه ها، مطابق با استاندارد ملی بوده اند. مقایسه نتایج در سال های 1398 و 1399 نشان داد، عدم انطباق برنج های وارداتی نیم پز در سال 1399 بیشتر است. همچنین عدم انطباق در سال 1398 در برنج های سفید که وارداتی می باشند نیز بیشتر می باشد. الگوی عدم انطباق برنج های وارداتی با استاندارد ملی برنج در سال های 1398 و 1399 یکسان است و علت آن واردات برنج با قیمت های پایین تر و کیفیت پایین تر است که این مسئله عدم انطباق با استاندارد ملی شماره 127 ، برنج - ویژگی ها و روش های آزمون را به دنبال داشته است. نتیجه گیری نهایی اینکه باید تجدید نظر استاندارد ملی برنج با در نظر گرفتن کیفیت و ایمنی این کالای اساسی و مطابق با ذائقه مصرف کنندگان ایرانی با استفاده از استاندارد های بین المللی، ملی برخی کشور ها و تحقیقات انجام گردد و روش های آزمون جهت جلوگیری از تقلبات نیز در آن لحاظ گردد.
پایان یافته
1399/07/29
1400/07/17
کار فرما
سازمان ملی استاندارد ایران
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1400/04/08
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی

مجری : خانم دکتر فرناز دستمالچی - خانم مریم محمدی