بررسی عملکرد آزمایشگاه های شیمی و پتروشیمی در خصوص فرآورده های هیدرو کربنی از طریق اجرای آزمون مهارت
بررسی عملکرد آزمایشگاه های شیمی و پتروشیمی در خصوص فرآورده های هیدرو کربنی از طریق اجرای آزمون مهارت
آزمون مهارت، فرصتی برای ارزیابی نتایج آزمایشگاه‌ها در مقایسه با مقادیر مرجع (و یا دیگر معیارهای عملکردی) و مقایسه با عملکرد آزمایشگاه‌های مشابه است. نتایج حاصل از مشارکت در این آزمون، دریافت علامت قبول (عملکرد رضایت بخش)، به معنی تایید عملکرد و یا دریافت علامت هشدار (عملکرد مشکوک ) یا علامت عمل (عملکرد نامطلوب) به دلیل مشکلات احتمالی موجود در آزمایشگاه‌ها می باشد که مستلزم شروع فرآیند بررسی ریشه ای خطا (اجرای چرخه PDCA) در آزمایشگاه دریافت کننده علامت هشدار یا عمل است. انجام این فرآیند در بهبود عملکرد آتی آزمایشگاه ها نقش به سزایی ایفا می کند. بدون مشارکت در آزمون مهارت، ممکن است منابع خطا، کشف نشده باقی مانده و آزمایشگاه قادر به انجام اقدامات اصلاحی مناسب و به موقع نباشد. در نهایت چنین خطاهایی می تواند منجر به ارائه نتایج نادرست به مشتریان و یا دیگر ذینفعان، از دست دادن حسن شهرت و حتی مجوز قانونی فعالیت آزمایشگاه شود. به همین دلیل در استاندارد ISO-IEC17025:2017 مشارکت در آزمون های مهارتی که مجری آن دارای گواهینامه ISO-IEC 17043 است به عنوان یکی از روش-های تضمین کیفیت نتایج توصیه شده و نیز الزام برخی نهادهای تایید صلاحیت است. بنابراین مشارکت در آزمون مهارت میتواند به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک و بهبود کیفیت آزمایشگاه ها در نظر گرفته شود. برای بررسی و ارزیابی عملکرد آزمایشگاه¬های فعال حوزه شیمی و پتروشیمی، آزمون مهارت «فرآورده های نفتی- هیدروکربن» با توجه به اهمیت فرآورده های نفتی به عنوان یکی از کالاهای استراتژیک و مورد مصرف جامعه، توسط مرکز آزمون مهارت پژوهشگاه استاندارد، برای اندازه گیری 20 اندازه ده طرح ریزی و برگزار گردید. آزمایشگاه‌های دارای تاییدیه از مرکز ملی تایید صلاحیت و یا همکار ادارات کل استاندارد استان‌ها، آزمایشگاه های شرکت های تولیدکننده و کلیه آزمایشگاه های فعال در حوزه فرآورده های نفتی به شرط داشتن توانایی انجام آزمون، امکان شرکت در این آزمون را داشتند. اقلام آزمون توسط مرکز تهیه و بین مشارکت کنندگان توزیع گردید. الگوی آزمون مهارت به صورت «مشارکت همزمان» انتخاب شد. مقادیر تخصیص یافته به روش اجماع نتایج مشارکت کنندگان به روش آماری استوار و میانگین محاسبه گردید. انحراف استاندارد آزمون مهارت نیز با توجه به شرایط با استفاده از یکی از رویکردهای اجماع نتایج مشارکت کنندگان به روش آماری استوار و با استفاده از تجدیدپذیری و تکرارپذیری روش استاندارد (روش دقیق) تعیین گردید. در نهایت آماره عملکرد Z برای ارزیابی و مقایسه عملکرد مشارکت کنندگان در نظر گرفته شد.
پایان یافته
1399/08/18
1400/07/17
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1399/12/20
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت

مجری : خانم دکتر مریم جلیلی