طراحی الگو و تهیه نمونه‌های همگن و پایدار برای آزمون مهارت خواص مکانیکی روکش سیم و کابل
طراحی الگو و تهیه نمونه‌های همگن و پایدار برای آزمون مهارت خواص مکانیکی روکش سیم و کابل
آزمون مهارت، فرصتی برای ارزیابی نتایج آزمایشگاه ها در مقایسه با مقادیر مرجع (و یا دیگر معیارهای عملکردی)و مقایسه با عملکرد آزمایشگاه های مشابه است. نتایج حاصل از مشارکت در این آزمون، دریافت علامت قبول (عملکرد رضایت بخش)، به معنی تایید عملکرد و یا دریافت علامت هشدار (عملکرد مشکوک) یا علامت عمل (عملکرد نامطلوب) به دلیل مشکلات احتمالی موجود در آزمایشگاه ها می باشد که مستلزم شروع فرآیند بررسی ریشه ای خطا (اجرای چرخه PDCA ) در آزمایشگاه دریافت کننده علامت هشدار یا عمل می باشد. انجام این فرآیند در بهبود عملکرد آتی آزمایشگاه ها نقش به سزایی ایفا میکند. بدون مشارکت در آزمون مهارت، ممکن است منابع خطا، کشف نشده باقی مانده و آزمایشگاه قادر به انجام اقدامات اصلاحی مناسب و به موقع نباشد. در نهایت چنین خطاهایی میتواند منجر به ارائه نتایج نادرست به مشتریان و یا دیگر ذینفعان، از دست دادن حسن شهرت و حتی مجوز قانونی فعالیت آزمایشگاه شود. به همین دلیل در استاندارد ISO-IEC 17025:2017 مشارکت در آزمون های مهارتی که مجری آن دارای گواهینامه ISO-IEC 17043 است به عنوان یکی از روشهای تضمین کیفیت نتایج توصیه شده است. همچنین مشارکت در این آزمون ها، الزام برخی نهادهای تایید صلاحیت نیز میباشد. بنابراین مشارکت در آزمون مهارت می تواند به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک و بهبود کیفیت آزمایشگاه ها در نظر گرفته شود. برای بررسی و ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های فعال حوزه صنایع برق و الکترونیک، آزمون مهارت "سیم و کابل-خواص مکانیکی روکش" توسط مرکز آزمون مهارت پژوهشگاه استاندارد، برای پنج اندازه ده روکش شامل استقامت کششی روکش قبل و بعد از کهنگی، درصد ازدیاد طول در نقطه پارگی روکش قبل و بعد از کهنگی و تلفات جرم روکش برگزار گردید. آزمایشگاه های دارای تاییدیه از مرکز ملی تایید صلاحیت و یا همکار ادارات کل استاندارد استان ها، آزمایشگاه های شرکت های تولیدکننده و کلیه آزمایشگاه های فعال در حوزه صنایع غذایی و کشاورز ی به شرط داشتن توانایی انجام آزمون، امکان شرکت در این آزمون را داشتند. اقلام آزمون توسط مرکز تهیه و بین مشارکت کنندگان توزیع گردید. الگوی آزمون مهارت به صورت " مشارکت همزمان " انتخاب شد . مقادیر تخصیص یافته و انحراف استاندارد آزمون مهارت از اجماع نتایج مشارکت کنندگان به روش آماری استوار تعیین گردید. آماره عملکرد Z برای ارزیابی و مقایسه عملکرد مشارکت کنندگان در نظر گرفته شد. نتایج آزمون ارائه شده توسط مشارکت کنندگان (24 آزمایشگاه) مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار گرفت. ارزیابی حاصل از تحلیل نتایج این آزمون نشان می دهد که در هر دو نمونه دمبل های آماده و کابل بیش از 94 % مشارکت کنندگان در همه اندازه ده ها موفق به کسب نتیجه"رضایت بخش" شدند. بدیهی است نتایج ارائه شده در این گزارش، تنها بر اساس عملکرد مشارکت کنندگان در این آزمون است و اطمینان از عملکرد مشارکت کنندگان و اظهار نظر درباره سطح کیفی آنها، مستلزم تکرار آزمون مهارت در فواصل زمانی معین و بررسی روند عملکرد مشارکت کنندگان می باشد.
پایان یافته
1398/06/09
1400/07/17
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1398/12/14
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت

مجری : خانم دکتر مریم جلیلی - خانم الهام هاشمی شاد