اعتبارسنجی آزمون شناسایی گوشت گاو در فرآورده‌های گوشتی
اعتبارسنجی آزمون شناسایی گوشت گاو در فرآورده‌های گوشتی
به منظور استانداردسازی و اعتبارسنجی آزمون شناسایی گوشت گاو در فرآورده های گوشتی، ابتدا به بررسی آغازگرهای مورداستفاده در آزمایشگاه های تشخیصی تقلبات مواد غذایی پرداخته و بر اساس استانداردهای بین المللی اعتبار این آغازگرها را بررسی کرده، پس از انجام طراحی آغازگر جدید، طراحی شرایط تکثیر قطعه کاندید، انجام آزمون، کنترل کیفی آزمون، تهیه نمونه های همگن شامل محلول DNA و یا فرآورده حاوی DNA و اعتبارسنجی روش صورت گرفت. DNA از سه نمونه گاو شامل کالباس، گوشت خام و پخته گاو برای اثبات کاربردی بودن روش استخراج شد. اعتبار سنجی ثبات روش نیز در یک آزمایشگاه در شرایط مختلف نظیر غلظت آغازگر، مخلوط آماده مصرف، حجم واکنش، ترموسایکلر مختلف و دمای اتصال انجام شد. اختصاصیت روش، حساسیت روش، تعیین حداقل میزان قابل تشخیص در 7 آزمایشگاه بر روی نمونه همگن انجام شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد روش تشخیص تکرار پذیر و تجدید پذیر است. کمترین حد تشخیص این روش 0/625 نانوگرم DNA در میکرولیتر است.
پایان یافته
1398/06/14
1400/07/17
کار فرما
شرکت دانا ژن پژوه
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1398/06/27
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی 

مجری : خانم دکتر مریم قبادی دانا