طراحی، ساخت و صحه‌گذاری دستگاه آزمون مقاومت ملحقات پایپوش در برابر سایش خشک و مرطوب
طراحی، ساخت و صحه‌گذاری دستگاه آزمون مقاومت ملحقات پایپوش در برابر سایش خشک و مرطوب
اندازه گیری مقاومت سایشی منسوجات و دیگر کالاها امری پیچیده است. مقاومت سایشی متاثر از عواملی نظیر خواص مکانیکی الیاف، ساختمان نخ ها، ساختار پارچه ها، نوع و مقدار مواد تکمیلی افزوده شده به الیاف، نخ و یا پارچه می باشد. شرایط آزمون نظیر نوع ساینده، نحوه سایش، کشش آزمونه، فشار مابین آزمونه و ساینده و ابعاد تغییرات در آزمونه ها به شدت در مقاومت سایشی موثر هستند. در یک آزمون خاص، به دلیل تغییرات سایش در طی آزمون، نتایج متفاوتی به دست می آید. ساینده باید در فاصله زمانی مشخص دور انداخته شود و یا به تناوب با ضوابط استاندارد مورد ارزیابی قرار گیرد. در ساینده های یک بار مصرف، ساینده بعد از یک بار یا بعد از استفاده محدود، دور انداخته می شود. در ساینده های دائم که از فلزات سخت یا سطوح معادل استفاده می شود، فرض بر این است که سایش در یک سری آزمون های مشخص تغییر نمی کند. تغییر میزان سایش ساینده های مشابه در آزمایشگاه های مختلف به دلیل یکسان نبودن نحوه استفاده از ساینده های دائمی، چسبیدن مواد تکمیلی یا دیگر مواد آزمونه به سطح ساینده و متفاوت بودن فواصل زمانی تمیز کردن آنها می باشد. همچنین مقدار نسبی سایش متاثر از روش ارزیابی بوده که ممکن است قضاوت آزمایش کننده نیز در آن موثر باشد. مقاومت سایشی کالاهای نساجی یکی از چندین عوامل موثر بر عملکرد و دوام کالا در حین مصرف می باشد. مقاومت سایشی (که اغلب با عبارت هایی از قبیل تعداد دورهای سایش، درجه یا مقدار مشخص سایش بیان می گردد) و دوام (که به عنوان مقاومت در برابر تخریب یا عمر مصرف تعریف می شود و شامل اثرات سایش می باشد) به یکدیگر مرتبط هستند و این ارتباط بستگی به مصرف نهایی کالا و عوامل مختلف دارد که در ارزیابی دوام کالا با استفاده از داده های سایش باید منظور گردد. در مقایسه بین پارچه های مختلف (از الیاف و جرم در متر مربع متفاوت)، این روش آزمون قادر به تعیین اختلاف عملکرد و دوام کالاها در حین مصرف نمی باشد. در آزمون سایش، تجربیات مربوط به عملکرد کالا در حین مصرف باید مورد توجه قرار گیرد. تجربیات می توانند در تحلیل نتایج آزمون های آینده موثر واقع شوند. از این رو، توافق بین نتایج درون و بین آزمایشگاهی وجود ندارد و دقت این روش های آزمون نامشخص است و به تنهایی نمی تواند ملاک ارزیابی قرار گیرد. هدف از اجرای این طرح، بدست آوردن امکان تعیین مقاومت سایشی پستایی، آستر و گلچه پایپوش در دو حالت خشک و مرطوب، بدون در نظر گرفتن جنس آنها به منظور ارزیابی مناسب بودن این موارد در استفاده نهایی طبق استاندارد های ملی 1136،17050 ،9625 و تجهیز آزمایشگاه پای پوش ، جهت آزمون ذکر شده می باشد.
پایان یافته
1398/06/16
1400/07/17
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1399/05/28
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

مجری : آقای دکتر روح اله سمنانی رهبر