بررسی میزان تمایل به کف کردن فرآورده ضد یخ در ظروف شیشه ای
بررسی میزان تمایل به کف کردن فرآورده ضد یخ در ظروف شیشه ای
ضدیخ، یک ترکیب شیمیایی است که در صورتی که با آب مخلوط شود سبب کاهش نقطه انجماد آن می گردد و از یخ بستن و ترکیدگی موتور خودرو جلوگیری می کند. یک ضدیخ خوب باید یکسری مشخصات فیزیکی و شیمیایی مطابق استاندارد ملی 338 با عنوان "مایعات خنک کننده موتور - ویژگی ها" داشته باشد از جمله نقطه انجماد پایین، پایداری کافی، نقطه جوش بالا، دارای کمترین اثر سمی و از همه مهم تر کف جزیی داشته باشد. در این طرح ابتدا فاز مطالعاتی که شامل مطالعه در زمینه راه اندازی روش آزمون اندازه گیری کف مایعات خنک کننده موتور در ظروف شیشه ای مطابق استاندارد ملی 1214 و تهیه اجزا لازم، انجام شد. بعد از تهیه دستگاه موردنظر تعداد 8 نمونه از شرکت های مختلف تهیه شده و آزمون مذکور در یک روز و در روزهای مختلف بر روی همه نمونه ها انجام شده و صحه گذاری روش آزمون ارزیابی شد. همچنین 8 نمونه مذکور به دو آزمایشگاه همکار نیز ارسال شد و نتایج آزمایشگاه ها با نتایج بدست آمده در آزمایشگاه مرجع مقایسه گردید و تکرارپذیری و تجدیدپذیری به دست آمد.
پایان یافته
1398/06/16
1400/07/17
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد 
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1398/11/14
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

مجری : خانم دکتر لاله عدل نسب - خانم فرناز قاضی کیانی