بررسی میزان مهاجرت فلزات سنگین در کاغذ دیواری های وارداتی
بررسی میزان مهاجرت فلزات سنگین در کاغذ دیواری های وارداتی
این پژوهش با هدف اندازه گیری میزان مهاجرت فلزات سنگین شامل؛ آنتیموان، آرسنیک، باریم، کادمیوم، کروم، سرب، جیوه و سلنیم در نمونه های کاغذ دیواری وارداتی انجام گرفت. برای این منظور، میزان مهاجرت فلزات سنگین در نمونه های کاغذ دیواری وارداتی از پنج کشور مختلف با استفاده از روش طیف سنجی نشری پلاسمای جفت شده (ICP) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که میزان مهاجرت 8 نوع فلز سنگین در نمونه های کاغذ دیواری وارداتی از پنج کشور مختلف در دامنه مجاز تعیین شده در استاندارد مربوطه، قرار دارد و تنها در کاغذ دیواری ساخته شده در کشور بلژیک میزان مهاجرت فلز جیوه ( 225 میلی گرم در کیلوگرم) از حد مجاز تعیین شده در استاندارد برای این فلز ( 20 میلی گرم در کیلوگرم) تجاوز می کند.
پایان یافته
1398/06/16
1400/07/17
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1399/10/24
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

مجری : آقای دکتر مهدی روحانی