طراحی و ساخت کالیبراتور فشارسنج پزشکی
طراحی و ساخت کالیبراتور فشارسنج پزشکی
اندازه گیری فشارخون جزء اقدامات ضروری در ارزیابی اولیه و معاینات بالینی بیماران است، درهمین راستا فشارسنج پزشکی به عنوان یکی از کاربردی ترین تجهیزات تشخیصی در فرآیندهای پزشکی بشمار می آید. صحت اندازه گیری دستگاه فشارسنج پزشکی به شدت به انجام فرآیند نگهداشت و کالیبراسیون مناسب این تجهیزات بستگی دارد. کنترل کیفیت وکالیبراسیون تجهیزات پزشکی، به مجموعه فعالیتهایی اطلاق می شود که شامل کنترل وضعیت عملکرد دستگاه براساس استانداردها، بررسی صحت و دقت خروجی های آن ، بازبینی ایمنی جهت به حداقل رساندن خطرات ناشی از عیوب دستگاه به منظور حفظ جان بیمار و پرسنل انجام می شود. هدف از انجام کالیبراسیون رسیدن به رویه ای واحد جهت کنترل صحت و دقت دستگاهی است که نتایج آن به عنوان هدف مورد انتظار ما شناسایی می شود. کالیبراسیون در تجهیزات پزشکی با توجه به دقت خروجی های دستگاه که مستقیما با انسان سروکار دارد از اهمیت به سزایی برخوردار است. در اکثر مراکز درمانی کالیبراسیون به صورت دوره ای(منظم و یا غیرمنظم) انجام می پذیرد. از جمله اهداف کلی انجام فرآیند کالیبراسیون برای تجهیزات پزشکی می توان به موارد زیر اشاره نمود: -) اطمینان از صحت عملکرد دستگاه -) ارتقاء کیفیت فرآیند تشخیص و درمان -) بازبینی و اطمینان از ایمنی مورد نیاز دستگاه -) ارتقاء سیستم سرویس و نگهداری پیشگیرانه تجهیزات -) کاهش هزینه تعمیرات اتفاقی به دلیل نظارت بر عملکرد دستگاه اندازه گیری فشارخون جزء اقدامات ضروری در ارزیابی اولیه و معاینات بالینی بیماران است، در همین راستا فشارسنج پزشکی به عنوان یکی از کاربردی ترین تجهیزات تشخیصی در پزشکی بشمار می آید. صحت اندازه گیری دستگاه فشارسنج پزشکی به شدت به انجام فرآیند نگهداشت و کالیبراسیون مناسب این تجهیزات بستگی دارد. هدف از این طراحی و ساخت یک سیمولاتور برای ارزیابی وضعیت کالیبراسیون فشارسنج های پزشکی اندازه گیری فشارخون مورد استفاده در مراکز درمانی و درمانگاه ها می باشد. کالیبراتور طراحی شده قابلیت اندازه گیری افت فشار کاف و اتصالات افت فشار گیج، شبیه سازی فشار بزرگسالان و اعمال فشار استاتیکی و دینامیکی را دارا می باشد.
پایان یافته
1398/06/24
1400/07/17
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1398/09/27
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده فناوری و مهندسی

مجری : آقای دکتر علی توکلی گلپایگانی