راه‌اندازی روش آزمون افزایش دما در آزمایشگاه قطع و وصل
راه‌اندازی روش آزمون افزایش دما در آزمایشگاه قطع و وصل
در این طرح، به منظور انجام آزمون‌های لوازم قطع و وصل شامل کلید و پریز، تجهیزات اندازه‌گیری و آزمون بر اساس استاندارد ملی سری 1-635 طراحی، ساخته و صحه‌گذاری می‌شوند. هدف از این گزارش، ارائه نتایج حاصل از طرح فناوری با موضوع طراحی، ساخت و صحه گذاری دستگاه‌های آزمون لوازم قطع و وصل است. فعالیت های انجام شده شامل بررسی الزامات استاندارد و تعیین شرایط و مشخصات دستگاه، ساخت دستگاه، صحه گذاری و رفع اشکالات و انجام آزمون به منظور بررسی عملکرد آن، اخذ گواهی های لازم مبنی بر کالیبره بودن اندازه گیری های انجام شده توسط دستگاه تست، نصب و راه اندازی دستگاه، تهیه دستورالعمل کاربر و نهایتا تهیه گزارش می باشد.
پایان یافته
1398/06/24
1400/07/17
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1399/11/18
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده فناوری مهندسی

مجری : خانم فخری نعیمی