مطالعه، بررسی و تحلیل میزان مصرف انرژی 50 ساختمان غیر مسکونی و تعیین برچسب انرژی آن ها بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 14254
مطالعه، بررسی و تحلیل میزان مصرف انرژی 50 ساختمان غیر مسکونی و تعیین برچسب انرژی آن ها بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 14254
در راستای موافقت‌نامه شماره 122-98/ پ ب مورخ 1398/04/01 مابین مجری پروژه ملی بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست در ساختمان و پژوهشگاه استاندارد و با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، با عنوان «مطالعه، بررسی و تحلیل میزان مصرف انرژی 50 ساختمان غیرمسکونی و تعیین برچسب انرژی آن‌ها بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 14254»، مراحل مختلف پروژه به شرح زیر انجام شد: 1-مرحله مطالعه 2-مرحله بررسی 3-مرحله تعیین برچسب انرژی 4-مرحله تجزیه و تحلیل
پایان یافته
1398/10/25
1400/07/17
کار فرما
مدیریت ملی پروژه بهینه سازی انرژی و محیط زیست ساختمان
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1399/08/18
توضیحات

محل اجرای طرح : معاونت پژوهشی و فناوری پژوهشگاه استاندارد 

مجری : آقای دکتر امیر افکار - آقای دکتر مجید نوری کمری